Wzór pełnomocnictwa dla pełnomocnika występującego z wnioskiem o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

   Dokument ten jest wymagany jeśli osoba skarżąca występuje w czyimś imieniu. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo. Akt ten nie musi być potwierdzony notarialnie, ważne aby był podpisany ręcznie.

    Pełnomocnictwo powinno zawierać zarówno datę oraz miejsce podpisania, jak i dokładne dane (imię oraz nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz informację przez kogo został wydany). Pismo powinno również wskazać dane pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania danej osoby przed zakładem ubezpieczeń, wszelkimi urzędami, instytucjami oraz podmiotami, których sprawa może dotyczyć dochodzenia roszczeń ubezpieczeniowych bądź wyjaśnienia wszystkich ewentualnych sporów związanych ze sprawą.