wzór pozwu adhezyjnego – tzn. pozew cywilny w postępowaniu karnym

Celem tego pozwu jest dochodzenie roszczenia majątkowego, które wynika bezpośrednio z przestępstwa.

Powództwo jest wnoszone do sądu, w którym toczy się aktualnie postępowanie. Osoba, ktora jest pokrzywdzona powinna w pozwie uwzględnić okoliczności, na których opiera swoje roszczenia. Czyli dokładnie określić rozmiar szkody oraz przedstawić stosowne dowody.

Warto jest również określić związek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem oskarżonego, a szkodą jaka z tego wynikła.