Wzór pozwu waloryzacyjnego z polis posagowych

Waloryzacja nie polega bezpośredniemu przeliczeniu wartości kwot sumy ubezpieczenia z dnia zawierania umowy i z dnia wypłaty świadczenia. Regulacje prawne nie wyznaczają zatem matematycznego sposobu przeliczania tych świadczeń i waloryzacja poszczególnych świadczeń powinna być dokonywana indywidualnie, wraz z każdorazowym badaniem aktualnej sytuacji życiowej osoby Uposażonej oraz możliwości finansowych zakładu ubezpieczeń.

Jeśli uznamy, że waloryzacja polisy posagowej została przeprowadzona niekorzystnie możemy złożyć do sądu rejonowego pozew, w którym powinniśmy uzasadnić swoje racje oraz określić jaka naszym zdaniem powinna być ostateczna suma polisy.