Wzór protokołu po szkodzie kradzieżowej, który poszkodowany przedstawia do zakładu ubezpieczeń w celu określenia powstałych po jego stronie strat

Protokół jest pismem, które powinniśmy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego po szkodzie kradzieżowej.

Ma on pomóc w określeniu powstałych szkód. Jest to dokument wymagany przez zakład ubezpieczeń, jeśli chcemy otrzymać odszkodowanie w ramach ubezpieczenia. Zawiera on szczegółowy wykaz mienia, które zostało skradzione lub zniszczone (wraz ze stosownym podziałem).

Do wykazu strat warto jest dołączyć inne dowody takie jak zdjęcia, paragony, inne dowody zakupów oraz oświadczenia.