Wzór wniosku o podjęcie działań przez Rzecznika Finansowego

Pismo powinno być skierowane do Rzecznika Finansowego. W piśmie tym należy dokładnie określić, czy chodzi o podjęcie interwencji, czy przedstawienie stanowiska w danej sprawie. Należy podać nazwę zakładu, w którym powinna zostać podjęta interwencja, nazwę ubezpieczenia, datę wypadku, numer szkody oraz numer polisy.

            Osoba skarżąca winna określić czego dotyczy spór lub też wskazać, że dany spór wynika z innej przyczyny. Wszystko powinno zostać przedstawione w zwięzłej oraz konkretnej formie oraz dokładnie opisać stan faktyczny sprawy. Warto jest wskazać co budzi wątpliwości, dezaprobatę, przedstawić z jakiego również powodu nie godzi się z decyzją zakładu ubezpieczeń. Ważne jest dokładne wypisanie swoich argumentów w danej sprawie.