Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządu dróg

Jest to wezwanie do zapłaty dodatkowej kwoty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg.

Możemy je złożyć w przypadku, gdy w naszej opinii szkoda wystąpiła z powodu jego działania bądź zaniechania. Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na poszkodowanym, który ma prawo dochodzić odszkodowania. Warto wiedzieć, że w ubezpieczeniu tym występuje zasada pełnego odszkodowania, więc występuje obowiązek naprawienia szkody rzeczywiście poniesionej jak i zwrot tzw. utraconych korzyści.

Wszystkie powyższe informacje powinny zostać zawarte w piśmie.