Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

W przypadku opóźnienia wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia NNW młodzieży cywilnej mamy prawo złożyć do towarzystwa ubezpieczeń stosowne pismo.

Powinniśmy opisać w nim całą sytuację. Ubezpieczyciel jest zobowiązany spełnić świadczenie w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o wystąpieniu wypadku. Jeżeli Ubezpieczyciel nie wywiąże się w terminie, będzie musiał wypłacić odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

W przypadku, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci należnego świadczenia w określonym terminie możemy skierować sprawę na drogę sądową.