Wzór wniosku nabywcy pojazdu o rekalkulację składki

Pismo to powinno zostać dostarczone towarzystwu ubezpieczeniowemu w sytuacji kiedy chcemy aby została przeprowadzona ponowna kalkulacja należnej składki z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Ma to miejsce kiedy prawo własności pojazdu przechodzi z jednej osoby na drugą. Dziedziczy również wszystkie prawa oraz obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC zawartej przez zbywcę, a więc poprzedniego właściciela pojazdu. Po otrzymaniu pisma firma ubezpieczeniowa powinna wykonać rekalkulację składki oraz poinformować na piśmie nowego właściciela o jej wysokości.