§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Terminy pisane wielką literą w treści tego dokumentu lub w załącznikach, mają następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy regulamin serwisu internetowego;
 • Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa o ochronie danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
 • Ustawa o podpisie elektronicznym – ustawa z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym;
 • Ustawa o prawie autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Ustawa o pośrednictwie – ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 • Operator – spółka Agencja Konsultant Sp. z o.o.;
 • Ubezpieczyciele – ubezpieczyciele, o których mowa w postanowieniu § 4 ust. 1 Regulaminu;
 • Superpolisa – administrowany przez Operatora system informatyczny, będący systemem teleinformatycznym w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług, którego przeznaczeniem jest:

  a) prezentowanie na ogólnodostępnej witrynie internetowej, w ujęciu opisanym szczegółowo w dalszej części Regulaminu, Ofert Handlowych Ubezpieczycieli i innych informacji przez udostępnionych Ubezpieczycieli a dotyczących niektórych ubezpieczeń, celem umożliwienia potencjalnym ubezpieczającym zapoznania się z Ofertami Handlowymi,
  b) porównywanie przez potencjalnych ubezpieczających, w ujęciu opisanym szczegółowo w dalszej części Regulaminu, Ofert Handlowych w oparciu o kryteria podane do wiadomości Użytkowników przez Superpolisę,
  c) zawieranie umów ubezpieczenia na zasadach opisanych w dalszej części Regulaminu

 • Oferta Handlowa – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia, niestanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Superpolisy lub Aplikacji w celach zgodnych z jej przeznaczeniem;
 • Funkcje Użytkowe – funkcje Superpolisy, o których mowa powyżej w postanowieniu pkt 11 niniejszego paragrafu, udostępniane Użytkownikom przez Operatora;
 • Strona Internetowa – strona internetowa o adresie www.superpolisa.pl, w ramach, której działa Superpolisa;
 • Aplikacja – oprogramowanie dla użytkowników urządzeń mobilnych korzystających z wybranych systemów operacyjnych, udostępnione przez Operatora za pośrednictwem dostawców tego typu oprogramowania np. Google lub Apple, umożliwiające korzystanie z części Funkcji Użytkowych przy pomocy urządzenia mobilnego (telefon, tablet, itp.);
 • Polityka Prywatności – dokument pod nazwą „Polityka ochrony prywatności”, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu;
 • eCard – spółka eCard S.A., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000042304;
 • 1KIR – spółka Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000113064.
 • § 2. ZAKRES REGULAMINU

  Regulamin określa między innymi:

 • dane dotyczące Operatora;
 • dane Ubezpieczycieli;
 • zasady korzystania z Superpolisy i Aplikacji przez Użytkowników, w tym:
 • a) rodzaj i zakres Funkcji Użytkowych,
  b) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Superpolisą,
  c) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji,
  d) tryb zawarcia i rozwiązania umowy o korzystanie przez Użytkownika z Superpolisy,
  e) tryb postępowania reklamacyjnego.

  § 3. DANE DOTYCZĄCE OPERATORA

 • Siedzibą Operatora jest Warszawa.
 • Operator działa pod adresem: Al. Wilanowska 212, 02 – 765 Warszawa.
 • Operator nie posiada akcji żadnego ubezpieczyciela, jak również udziały Operatora nie znajdują się w posiadaniu żadnego ubezpieczyciela. Udziały Operatora należą do MAK Investmets S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Operator wpisany został przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000374860.
 • Kapitał zakładowy Operatora wynosi 50 000 zł i został w całości opłacony.
 • Numer NIP Operatora to: 5222529264.
 • Numer REGON Operatora to: 016262207.
 • Aktualny skład Zarządu Operatora podany jest na Stronie Internetowej.
 • Operator prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego, jest wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11162401 i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny. Informacji z rejestru pośredników ubezpieczeniowych udziela Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Wspólnej 47/49, 00 – 684 Warszawa, adres strony internetowej: http://piu.org.pl/
 • Z Operatorem można kontaktować się:
 • a) w sprawach reklamacji – w sposób opisany w postanowieniu § 10 Regulaminu;
  b) w celu uzyskania bieżącej pomocy w korzystaniu z Superpolisy lub Aplikacji oraz w celu uzyskania informacji o Superpolisie lub Aplikacji, jej funkcjach oraz o usługach świadczonych przez Operatora z wykorzystaniem Superpolisy lub Aplikacji – w sposób opisany w postanowieniu § 11 Regulaminu;
  c) w innych sprawach – wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany powyżej w postanowieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, a korespondencję elektroniczną pod adres poczty elektronicznej kontakt@superpolisa.efigence.com, jak również telefonując pod numer 22 852 30 60.

  § 4.

 • Operator prezentuje w Superpolisie Oferty Handlowe ubezpieczycieli wymienionych w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz:
 • a) z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 i 3 – umożliwia porównywanie tych Ofert Handlowych;
  b) z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu umożliwia zawieranie umów ubezpieczenia z Ubezpieczycielami.

 • Superpolisa nie umożliwia porównania Ofert Handlowych dotyczących ubezpieczeń obowiązkowych, a w szczególności ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Funkcja Użytkowa polegająca na porównywaniu pozostałych ubezpieczeń może być, ale nie musi, udostępniona Użytkownikom przez Operatora. Postanowienia Regulaminu dotyczące porównania Ofert Handlowych obowiązują w odniesieniu do przypadków, gdy Operator taką Funkcję Użytkową udostępni.
 • Operator może zaprezentowane Użytkownikowi wyniki porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli ograniczyć do prezentacji Oferty Handlowej zawierającej produkty wybranych Ubezpieczycieli, w szczególności takie, które mogą być uznane za najkorzystniejsze zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. Ilekroć dane prezentowane przez Superpolisę w przedstawionych Użytkownikowi wynikach porównania obejmują jedną lub wybrane Oferty Handlowe Ubezpieczycieli, informacja o tym podana będzie Użytkownikowi wraz z tymi danymi.
 • Operator może zaproponować Oferty Handlowe dedykowane dla wybranej grupy Użytkowników, różniące się zakresem produktów dostępnych w ramach takiej Oferty Handlowej lub obejmującą produkty jedynie wybranych Ubezpieczycieli.
 • Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 • § 5. FUNKCJE SUPERPOLISY

 • Z zastrzeżeniem obowiązku opłacenia składki z tytułu ewentualnie zawartych umów ubezpieczenia, korzystanie z Superpolisy jest nieodpłatne. Ewentualne koszty połączenia telefonicznego z Operatorem oraz ze Stroną Internetową obciążające Użytkownika w relacjach z osobami trzecimi, a w szczególności z operatorami usług telefonicznych i dostarczycielami usług dostępu do Internetu, Użytkownik ponosi we własnym zakresie zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 • Operator umożliwia korzystanie z Superpolisy przez siedem dniu w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, z wyjątkiem przerw wynikających z konserwacji i napraw. O planowanych konserwacjach i ewentualnie wynikających stąd przerwach w działaniu Superpolisy Operator będzie informował z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej.
 • Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
 • Operator pozostaje w gotowości do świadczenia usługi pomocy, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 10 pkt 2, w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Możliwość uzyskania połączenia ze swymi numerami telefonów innymi niż dedykowane do świadczenia pomocy, o której mowa w postanowieniu § 3 ust. 10 pkt 2, Operator zapewnia w godzinach od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Operator zapewnia Użytkownikom możliwość zapoznania się z utrwalonymi w postaci elektronicznej dokumentami pełnomocnictw udzielonych mu przez Ubezpieczycieli, a Użytkownicy obowiązani są zapoznać się z tymi dokumentami zanim przystąpią do korzystania z Funkcji Użytkowych.
 • § 6. ZASADY KORZYSTANIA Z SUPERPOLISY

 • Superpolisa służy prezentowaniu i – z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 2 i 3 – porównywaniu Ofert Handlowych Ubezpieczycieli, a także – z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu – zawieraniu umów z ubezpieczycielami wymienionymi w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 • Superpolisa umożliwia Użytkownikom samodzielne przeglądanie Ofert Handlowych Ubezpieczycieli, a ewentualnie także używanie Funkcji Użytkowej w postaci opcji porównania, która polega na zaprezentowaniu Użytkownikowi Ofert Handlowych uszeregowanych od najbardziej do najmniej korzystnej, zgodnie z przyjętymi do porównania kryteriami i przyjętą wagą (znaczeniem) tych kryteriów.
 • Porównywanie Ofert Handlowych Ubezpieczycieli przeprowadzane jest zgodnie z metodologią, o której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 Regulaminu.
 • Dane niezbędne do samodzielnego przeglądania, a ewentualnie także porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli wprowadza do Superpolisy Użytkownik. Użytkownik jest informowany przez Superpolisę o tym, które dane obowiązany jest podać w celu skorzystania z Funkcji Użytkowych, a których podanie nie jest w tym celu niezbędne.
 • W przypadkach, gdy skorzystanie z określonych Funkcji Użytkowych wymaga podania danych osobowych, Użytkownicy proszeni są przez Superpolisę o złożenie oświadczeń wymaganych przez przepisy Ustawy o ochronie danych oraz pozostałe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Złożenie oświadczenia dokonuje się w trybie zaznaczenia przez Użytkownika pola opisanego jako pole wyrażenia zgody na treść oświadczenia.
 • Użytkownik może korzystać z Funkcji Użytkowych Superpolisy jako użytkownik jednorazowy albo zarejestrowany, z zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych Funkcji Użytkowych może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji.
 • Rejestracja Użytkownika odbywa się w trybie wypełnienia formularza zawierającego m.in. login i hasło, oraz zaznaczenie pola ZAREJESTRUJ. Login jest adresem poczty elektronicznej Użytkownika, a hasło dowolnym ciągiem wybranych przez Użytkownika znaków z zastrzeżeniem, iż Superpolisa może odmówić akceptacji hasła, które uzna za niewystarczająco bezpieczne w myśl przyjętych przez Operatora kryteriów, np. zbyt krótkiego, zawierającego wyłącznie proste nazwy własne, zbudowanego na zasadzie powtarzającej się sekwencji (preferowane są hasła o maksymalnej liczbie znaków, zawierające zarówno przypadkowo dobrane litery, jak i cyfry oraz znaki specjalne).
 • Z zastrzeżeniem, iż do przetwarzania przez Operatora danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki Prywatności, dane podane przez Użytkownika zarejestrowanego po zalogowaniu do Superpolisy zostają zapamiętane przez Superpolisę i pozostają w Superpolisie w granicach dopuszczalnych przez Ustawę o świadczeniu usług. Z zastrzeżeniem, iż do przetwarzania przez Operatora danych osobowych stosuje się postanowienia Polityki Prywatności, dane podane przez Użytkownika jednorazowego są zapamiętywane przez Superpolisę tylko o tyle, o ile taki Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę i wyłącznie w granicach dopuszczalnych przez Ustawę o świadczeniu usług.
 • Czynności dokonywane przez Użytkownika niezalogowanego uważane są za czynności Użytkownika jednorazowego, nawet jeśli jest on Użytkownikiem zarejestrowanym.
 • Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Superpolisy poprzez zerwanie połączenia ze Stroną Internetową.
 • Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji, przy czym zawarcie umowy ubezpieczenia jedynie przy użyciu Aplikacji nie jest możliwe i w tym celu niezbędne jest skorzystanie z portalu Superpolisa.
 • § 7.

 • O ile Operator uruchomi Funkcję Użytkową polegająca na porównywaniu Ofert Handlowych Ubezpieczycieli, takie porównywanie odbywać się będzie w oparciu o algorytm (dobór kryteriów, znaczenie poszczególnych kryteriów oraz sposób oceny warunków ubezpieczenia zgodnie z kryteriami) dostarczony przez spółkę MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o., prowadzącą działalność brokera ubezpieczeniowego, wpisaną do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 549. Dla potrzeb tego algorytmu spółka MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o. przyjęła kryteria wymienione w załączniku nr 2 do Regulaminu
 • Operator został zapewniony przez dostawcę algorytmu porównania Ofert Handlowych Ubezpieczycieli i sam zapewnia Użytkowników, iż wyniki porównania w odniesieniu do wybranych kryteriów i ich przyjętej wagi będą prawidłowo szeregować Oferty Handlowe od najbardziej do najmniej korzystnej. Jednakże Operator nie składa zapewnienia, iż:

  a) przyjęte do porównania kryteria oraz ich waga są najbardziej właściwymi w odniesieniu do każdego konkretnego Użytkownika, jego zindywidualizowanych potrzeb, a także indywidualnie pojmowanego interesu;
  b) przyjęte do porównania kryteria są zupełne i wystarczające dla miarodajnego porównania Ofert Handlowych w odniesieniu do każdego konkretnego Użytkownika, jego zindywidualizowanych potrzeb, a także indywidualnie pojmowanego interesu;

  W związku z powyższym wyniki porównania należy traktować jako informację przekazaną przez Operatora o rezultatach automatycznej operacji przeprowadzonej w oparciu o algorytm skonstruowany z zastosowaniem elementów subiektywnych, a nie udzieloną Użytkownikowi poradę lub zapewnienie wykraczające poza to, które zostało złożone w postanowieniu zdania pierwszego niniejszego ustępu.

 • Operator może umożliwić Użytkownikom porównywanie Ofert Handlowych w oparciu jedynie o część kryteriów.
 • Operator zwraca uwagę, iż jako agent ubezpieczeniowy działa, zgodnie z Ustawą o pośrednictwie, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, a nie w imieniu i na rzecz Użytkowników. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Operatora za prawdziwość oświadczenia złożonego w ramach postanowienia zdania pierwszego ust. 2 niniejszego paragrafu, ale wyklucza udzielanie Użytkownikom porad przez Operatora.
 • § 8. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA

 • Superpolisa umożliwia Użytkownikom zawieranie umów ubezpieczenia na dwa sposoby, opisane poniżej w postanowieniach ust. 2 i ust. 14.
 • Jedna z Funkcji Użytkowych pozwala Użytkownikowi na zawarcie umowy ubezpieczenia z wybranym przez Użytkownika Ubezpieczycielem z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, tj. poprzez złożenie w formie elektronicznej oświadczeń woli o zawarciu umowy ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem reprezentowanym przez Operatora, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu. Operator informuje, iż z przyczyn od niego niezależnych w trybie opisanym w postanowieniu zdania pierwszego niniejszego ustępu Użytkownik może zawrzeć umowę ubezpieczenia autocasco tylko z tym ubezpieczycielem, z którym zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Użytkownika, który zawrze umowę ubezpieczenia lub wyrazi wolę zawarcia takiej umowy w trybie opisanym w postanowieniu zdania pierwszego niniejszego ustępu, Operator może zapytać za pośrednictwem Superpolisy, czy Użytkownik zgadza się na zaproponowanie mu zawarcia również innych umów ubezpieczenia, a jeśli Użytkownik wyrazi zgodę – zaproponować zawarcie dodatkowej umowy lub dodatkowych umów.
 • Jeżeli nic innego wyraźnie nie będzie wynikało z informacji podanej w zakładce (podstronie) dedykowanej do zawarcia danej umowy ubezpieczenia, do zawarcia umowy w trybie, o którym mowa w postanowieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, niezbędne jest:

  a) zupełne wypełnienie przez Użytkownika pól formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia wskazanych w tym formularzu jako obowiązkowe, z zastrzeżeniem, iż swoboda określenia przez Użytkownika sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej może być ograniczona zgodnie z wymogami prawa lub wytycznymi ubezpieczycieli;
  b) zaznaczenie przez Użytkownika pola oświadczenia woli o zawarciu umowy ubezpieczenia na warunkach ustalonych poprzez podanie przez Użytkownika danych w procesie wypełniania formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz określenie składki przez Superpolisę w zakładce (podstronie) dedykowanej do zawarcia danej umowy;
  c) opłacenie przez Użytkownika składki albo jej pierwszej raty (w zależności od wymagań konkretnej umowy ubezpieczenia) w terminie podanym przez Operatora w Superpolisie przy zawieraniu umowy ubezpieczenia,
  d) złożenie przez Operatora oświadczenia o akceptacji wniosku Użytkownika w formie automatycznie generowanego przez Superpolisę komunikatu.

 • Użytkownik opłaca składkę, o której mowa powyżej w postanowieniu ust. 3 pkt 3, w sposób wybrany przez siebie spośród wskazanych w postanowieniu ust. 5 niniejszego paragrafu, chyba że w odpowiedniej zakładce Superpolisy Operator ograniczy ten wybór.
 • Składka, o której mowa powyżej w postanowieniu ust. 3 pkt 3, może zostać opłacona:

  a) przelewem tradycyjnym
  b) poprzez jedną z form płatności obsługiwanych przez eCard, tj.:
       I) transakcję autoryzowaną z wykorzystaniem następujących kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
      II) poprzez jeden z przelewów elektronicznych (e-przelew) obsługiwanych w danym czasie przez eCard,
  c) poprzez jeden z przelewów elektronicznych (e-przelew) obsługiwanych w danym czasie przez KIR.

 • O ile nic innego nie będzie wynikało z informacji przekazanych Użytkownikowi przez Operatora przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, ewentualne dalsze raty składki opłacane mogą być przelewami tradycyjnymi, a także poprzez transakcje autoryzowane, przelewy elektroniczne oraz z wykorzystaniem kart, które to transakcje, przelewy elektroniczne i płatności kartami są w danym czasie obsługiwane przez systemy podmiotów, z którymi w tym czasie współpracuje Operator.
 • W celu opłacenia składki poprzez jeden z systemów eCard albo system KIR, a w przypadku kolejnych rat składki przez system dowolnego podmiotu, z którym współpracował będzie w tym zakresie Operator, Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową odpowiednio eCard, KIR albo innego współpracującego z Operatorem podmiotu, skąd po dokonaniu transakcji Użytkownik ponownie przekierowany zostaje na Stronę Internetową, gdzie wyświetlona zostanie informacja, czy transakcja powiodła się.
 • Składka opłacana przelewem tradycyjnym uważana jest za zapłaconą w chwili uznania rachunku wskazanego w Superpolisie przez Operatora. Składka opłacana z wykorzystaniem systemu podmiotu, z którym w tym czasie współpracuje Operator, uważana jest za zapłaconą z chwilą przekierowania Użytkownika ze strony internetowej tego podmiotu na Stronę Internetową, o ile transakcja powiedzie się.
 • Kwoty, jakie Operator ewentualnie obowiązany będzie zwrócić Użytkownikowi, zwracane będą na rachunek wskazany przez Użytkownika, z zastrzeżeniem, że kwoty zapłacone z wykorzystaniem karty zwracane będą na rachunek karty, z wykorzystaniem której dokonano płatności.
 • Użytkownik może odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej w trybie opisanym powyżej w postanowieniach ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, w terminie trzydziestu dni od dnia zawarcia tej umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ubezpieczycielowi lub Operatorowi. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia wiąże się z koniecznością opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy podany jest w załączniku nr 3 do Regulaminu. Użytkownik nie jest związany tym wzorem.
 • Szczegółowa treść umowy ubezpieczenia (w szczególności: suma ubezpieczenia albo suma gwarancyjna, wysokość składki oraz termin i sposób jej zapłaty, przedmiot i zakres ubezpieczenia, początek i koniec okresu ubezpieczenia) każdorazowo ustalana jest w trybie korzystania z właściwej zakładki (podstrony) Superpolisy lub wynika z ogólnych warunków ubezpieczenia.
 • Przed zawarciem umowy ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, tj. w trybie opisanym powyżej w postanowieniu ust. 2, Operator przekaże Użytkownikowi w sposób jasny i zrozumiały informacje (dane) dotyczące Ubezpieczyciela oraz wybranej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia, o których mowa w przepisie art. 39 Ustawy o prawach konsumenta, a także przekaże Użytkownikowi informacje, o których mowa w przepisie art. 13a Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Niezależnie od powyższego przed zawarciem umowy ubezpieczenia, Operator udostępni Użytkownikowi dokument ogólnych warunków ubezpieczenia, jeśli takowe będą miały zastosowanie do danej umowy ubezpieczenia. Informacje (dane) oraz ogólne warunki ubezpieczenia zostaną udostępnione w postaci pliku dostępnego z odpowiedniej zakładki (podstrony).
 • Po zawarciu umowy ubezpieczenia Operator może, zgodnie z praktyką stosowaną przez Ubezpieczyciela będącego stroną umowy ubezpieczenia, przesłać Użytkownikowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny w formie pisemnej, dokumenty poświadczające warunki ubezpieczenia. Ponadto, na życzenie Użytkownika, niezwłocznie po zawarciu umowy ubezpieczenia, informacje (dane) wskazane w postanowieniu ust. 12 powyżej – utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku – zostaną wysłane na adres lub odpowiednio adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany przez Użytkownika w tym celu lub podany dla celów rejestracji jako login. Operator może też przesłać Użytkownikowi te informacje (dane) utrwalone na nośniku elektronicznym oraz elektroniczne wersje dokumentów poświadczających warunki ubezpieczenia z własnej inicjatywy. W każdym przypadku Operator prześle Użytkownikowi odpis pełnomocnictwa, o którym mowa w postanowieniu § 5 ust. 5, udzielonego przez Ubezpieczyciela, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia
 • W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Użytkownik może być przekierowany przez Superpolisę na stronę internetową Ubezpieczyciela. Operator nie ma żadnego wpływu na formę, zawartość i działanie strony internetowych Ubezpieczycieli i nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez Użytkownika oraz Ubezpieczyciela po przekierowaniu.
 •  

 • Umowa o korzystanie z Superpolisy zawierana jest w trybie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, co dokonuje się poprzez zaznaczenia w formularzu internetowym Superpolisy pola opisanego jako pole akceptacji Regulaminu. Przed akceptacją Regulaminu Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z nim.
 • Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy.
 • Rozwiązanie umowy o korzystanie z Superpolisy przez Użytkownika zarejestrowanego dokonuje się w trybie wyrejestrowania, ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia). Wyrejestrowanie następuje poprzez zaznaczenie w formularzu internetowym Superpolisy pola opisanego jako pole wyrejestrowania.
 • Rozwiązanie umowy o korzystanie z Superpolisy przez Użytkownika jednorazowego odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze Stroną Internetową, ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia).
 • Użytkownik może także wypowiedzieć umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowienia § 13 ust. 4 Regulaminu.
 • Ponadto, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o korzystanie z Superpolisy, Użytkownik może odstąpić od tej umowy bez podania przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej (wysyłając je na dowolny należący do Operatora adres poczty elektronicznej) lub pisemnej wysyłając je na adres wskazany w § 3 ust. 2 Regulaminu . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o korzystanie z Superpolisy bez zachowania terminu wypowiedzenia, z jego zachowaniem (w trybie postanowienia § 13 ust. 4 Regulaminu) oraz odstąpienie od niej nie wiążą się z żadnymi konsekwencjami po jego stronie, a w szczególności z obowiązkiem ponoszenia jakichkolwiek opłat.
 • Wzory oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o korzystanie z Superpolisy oraz o odstąpieniu od niej zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu. Użytkownik nie jest obowiązany do posługiwania się tymi wzorami.
 • Operator niezwłocznie prześle Użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez niego w momencie rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o korzystanie z Superpolisy złożonego w jednej z powyżej wskazanych form.
 • Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do umowy o korzystanie z Aplikacji.
 • Reklamacje dotyczące działania Superpolisy i korzystania z Funkcji Użytkowych lub z Aplikacji, w tym Funkcji Użytkowej polegającej na zawieraniu umów ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, Użytkownicy mogą składać wysyłając korespondencję w formie pisemnej na adres wskazany w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu, a korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznejkontakt@superpolisa.efigence.com, jak również telefonując pod numer +48 22 228 27 00.
 • W reklamacji należy opisać jej przedmiot (zarzucaną Operatorowi nieprawidłowość działania lub zaniechania) oraz dane kontaktowe pozwalające na udzielenie odpowiedzi.
 • Operator udziela odpowiedzi na reklamację w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie nie jest możliwe, Operator przed jego upływem informuje Użytkownika o terminie, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona, nie dłuższym niż 60 dni od dnia wniesienia reklamacji.
 • Aktualny imienny spis osób upoważnionych przez Operatora do odbioru i rozpatrywania reklamacji podawany jest przez Operatora na Stronie Internetowej. Składając reklamację Użytkownik nie jest obowiązany kierować jej personalnie do żadnej z tych osób.
 • §11. UDZIELANIE POMOCY I INFORMACJI PRZEZ SUPERPOLISĘ

 • W sprawach dotyczących bieżącej pomocy w korzystaniu z Superpolisy lub z Aplikacji oraz informacji o Superpolisie lub Aplikacji, jej funkcjach oraz o usługach świadczonych przez Operatora z wykorzystaniem Superpolisy lub Aplikacji, Użytkownicy mogą kontaktować się z Operatorem wysyłając korespondencję w formie pisemnej pod adres wskazany w postanowieniu § 3 ust. 2 Regulaminu, korespondencję elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@superpolisa.efigence.com, jak również telefonując pod numer 801 000 000.
 • Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, pomoc, o której mowa w postanowieniu ust. 1, udzielana jest:
  a) w przypadku kontaktu telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika – w trakcie połączenia telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika;
  b) w przypadku pytania zadanego za pośrednictwem poczty elektronicznej – w ciągu 72 godzin od otrzymania pytania od Użytkownika
 • Jeżeli udzielenie pomocy w czasie zgodnym z  postanowieniami określonymi w  ust. 2 pkt 1 i 2 nie jest możliwe, o terminie, w którym udzieli odpowiedzi, nie dłuższym niż 14 dni od dnia przekazania mu pytania, Operator poinformuje Użytkownika:
  a) w przypadku kontaktu telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika – w trakcie połączenia telefonicznego nawiązanego przez Użytkownika;
  b) w przypadku pytania zadanego za pośrednictwem poczty elektronicznej – w terminie, o którym mowa w postanowieniu ust. 2 pkt 2.
 • §12. WYMAGANIA TECHNICZNE

 • Prawidłowe korzystanie z Superpolisy wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:
  a) przeglądarka: Firefox w wersji co najmniej 20.0, Opera w wersji co najmniej 12, Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0, Google Chrome w wersji co najmniej 28);
  b) monitor – rozdzielczość 1024×768;
  c) włączona obsługa cookies i JavaScript.
 • Prawidłowe korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:
  a) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system Android: wersja systemu Android 4.2.2 lub nowsza
  b) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system iOS: wersja sytemu  iOS 8.4 lub nowsza
  c) w przypadku urządzeń mobilnych wyposażonych w system Windows Mobile: wersja systemu Windows Mobile 8.1 lub nowsza.
 • W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, Operator nie gwarantuje prawidłowości korzystania odpowiednio z Superpolisy lub Aplikacji  i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług, w szczególności na poprawność porównania Ofert Handlowych.
 • Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie kolejnego oraz poprzedniego okna możliwe jest tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia kolejnego albo poprzedniego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej, sesja zostanie automatycznie zakończona.
 • Ze względów bezpieczeństwa Użytkownika i Superpolisy Operator zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Użytkownikiem i zakończenia sesji po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności w Superpolisie lub Aplikacji.
 • Dane przesyłane przy użyciu Superpolisy i Aplikacji są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 • Operator zapewnia korzystanie przez Użytkownika z Superpolisy i Aplikacji w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, jak również pozwalający na jednoznaczną identyfikację stron usługi polegającej na korzystaniu z Superpolisy i Aplikacji, w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym. Ponadto, na żądanie Użytkownika Operator potwierdzi fakt złożenia oświadczeń woli i ich treści, niezbędnych do zawarcia umowy o korzystanie z Superpolisy lub Aplikacji, w szczególności przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym.
 • § 13. ZMIANA REGULAMINU

 • Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Operatora poprzez aktualizację jego treści na Stronie Internetowej.
 • Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Użytkownikiem niezarejestrowanym umowy o korzystanie z Superpolisy obowiązującej w momencie zmiany Regulaminu nie następuje, a dla zawartej z Użytkownikiem zarejestrowanym umowy o korzystanie z Superpolisy lub umowy o korzystanie z Aplikacji obowiązującej w momencie zmiany Regulaminu wywołuje skutek po upływie czternastu dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownika będącego stroną tej umowy, o ile wcześniej Użytkownik nie oświadczy, iż tę umowę wypowiada.
 • Użytkownikom zarejestrowanym będącym stronami umów obowiązujących w momencie zmiany Regulaminu zawiadomienie o zmianie Regulaminu Operator przesyła na adres mailowy wskazany w trakcie procesu rejestracji jako login.
 • Użytkownik zarejestrowany, którego Operator powiadomił o zmianie Regulaminu, może w terminie czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia wypowiedzieć umowę o korzystanie z Superpolisy lub umowę o korzystanie z Aplikacji, składając oświadczenie na piśmie lub wysyłając je w formie mailowej na dowolny adres poczty elektronicznej Operatora. Umowa wypowiedziana w tym trybie rozwiązuje się z upływem trzydniowego terminu wypowiedzenia.
 • § 14. UMOWY ZAWIERANE NA RZECZ OSÓB TRZECICH

 • Umowy o korzystanie z Superpolisy oraz umowy ubezpieczenia z bezpośrednim wykorzystaniem Superpolisy, tj. w trybie postanowienia § 8 ust. 2 Regulaminu, mogą być zawierane przez Użytkowników także na rzecz osób trzecich.
 • Przetwarzając dane osobowe dotyczące osób trzecich, Operator – przestrzegając postanowień Polityki Prywatności – przekazuje tym osobom informacje, o których mowa w przepisie art. 25 ust. 1 Ustawy o ochronie danych. Przed podaniem danych osobowych osób trzecich, Użytkownik obowiązany jest uzyskać zgodę tych osób na powyższe.
 • Osoba trzecia, na rzecz której zawarto umowę o korzystanie z Superpolisy, może żądać bezpośrednio od Operatora wykonania tej umowy. Zastrzeżenie obowiązku świadczenia przez Operatora na rzecz tej osoby nie może być odwołane ani zmienione, jeżeli osoba trzecia oświadczy którejkolwiek ze stron umowy o korzystanie z Superpolisy, że chce z zastrzeżenia skorzystać.
 • Uprawnienia i obowiązki osoby trzeciej, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenia, regulują przepisy art. 805 – 834 Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 808 tego aktu prawnego, jak również odpowiednie postanowienia umów ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia.
 • § 15. INNE FORMY DOSTĘPU DO FUNKCJI UŻYTKOWYCH

 • Użytkownik może korzystać z Funkcji Użytkowych także:
 • w trybie połączenia telefonicznego z Operatorem (Użytkownicy mogą w tym celu telefonować na numer wskazany w postanowieniu § 11 ust. 1 Regulaminu);
 • odwiedzając, w godzinach jej działania, jedną z placówek Operatora wymienionych na Stronie Internetowej, przy czym za placówkę Operatora rozumie się lokal, w którym działalność prowadzi Operator lub podmiot z nim współpracujący.
 • Zasady korzystania przez Użytkowników z Funkcji Użytkowych w trybie połączenia telefonicznego z Operatorem ustalone są w odrębnym regulaminie, tj. w Regulaminie Serwisu Telefonicznego Superpolisa. Użytkownik, który zarejestrował się w tym trybie, także w myśl Regulaminu uważany jest za Użytkownika zarejestrowanego.
 • Adresy i godziny działania swych placówek Operator podaje na Stronie Internetowej.
 • Użytkownik, który zarejestrował się w trybie ustalonym w Regulaminie Serwisu Telefonicznego Superpolisa, może rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowień tego regulaminu, a także w trybie postanowień Regulaminu. Użytkownik, który zarejestrował się w trybie ustalonym w Regulaminie, może rozwiązać umowę o korzystanie z Superpolisy w trybie postanowień Regulaminu, a także w trybie postanowień Regulaminu Serwisu Telefonicznego Superpolisa.
 • § 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niezależnie od informacji przedstawionej w postanowieniu § 7 ust. 4 Regulaminu w odniesieniu do charakteru, w jakim Operator działa przy przedstawianiu wyników porównania Ofert Handlowych, Operator informuje, iż udostępniając Użytkownikom Superpolisę oraz Aplikację działa on jako agent ubezpieczeniowy, w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli, co m.in. oznacza, że nie doradza on Użytkownikom i nie reprezentuje ich interesów.
 • Operator informuje, iż Regulamin może być wydrukowany przez każdego Użytkownika, jak również pobrany w postaci pliku elektronicznego.
 • W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż korzystając z Superpolisy lub Aplikacji Użytkownik nie może dostarczać treści bezprawnych.
 • W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług, Operator informuje, iż nie istnieją zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż mimo należytego zabezpieczania przez Operatora danych podanych przez nich przy korzystaniu z Superpolisy lub Aplikacji, korzystanie z Superpolisy lub Aplikacji wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Użytkowników oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.
 • Operator informuje, iż Superpolisa i Aplikacja zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Superpolisie i Aplikacji przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Superpolisy i Aplikacji wynikające z Regulaminu wymaga zgody Operatora.
 • Operator informuje, iż rozmowy nawiązywane z numerem telefonicznym wskazanym jako numer właściwy dla udzielania pomocy, jak również z numerem wskazanym jako numer właściwy do wnoszenia reklamacji, mogą być utrwalane.
 • Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralne części.
 • Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

  Oblicz składkę Znajdź placówkę