Co się dzieje z ubezpieczeniem OC przy sprzedaży lub kupnie auta?

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK, w razie sprzedaży pojazdu na jego nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikając z polisy OC zawartej przez jego poprzedniego właściciela. Po sfinalizowaniu transakcji do obowiązków należy zbywcy należy poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu. Trzeba to zrobić w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, bowiem zaniechanie tego obowiązku może skutkować wznowieniem umowy na kolejny rok.

Przejęta przez nabywcę umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta (nie jest też automatycznie przedłużana), chyba że nabywca pojazdu wypowie ją wcześniej na piśmie, o czym poniżej. Trzeba mieć jednak świadomość, że ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki dla osoby, na którą przeszły prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co może skutkować koniecznością dopłaty.

Z opłatami za przejęte ubezpieczenie OC wiąże się dwie ważne reguły:

  • nabywca pojazdu ponosi odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności tego pojazdu – przeważnie dotyczy to uregulowania rat, które przypadają po dacie zakupu pojazdu,
  • zbywca pojazdu ponosi odpowiedzialność za zapłatę składki należnej za okres do dnia, w którym sprzedał samochód oraz jeśli zbywca powiadomi Towarzystwo Ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu później np. 2 miesiące po tym jak sprzedał pojazd to składa II raty zostanie przeliczona proporcjonalnie na nabywcę od dnia zakupu pojazdu, a na zbywcę do dnia sprzedaży.

Nowy właściciel samochodu w dowolnym momencie może zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia OC. W tym przypadku wystarczy zawrzeć umowę z innym towarzystwem i złożyć stosowne wypowiedzenie rezygnując z dotychczasowej polisy (wzór dokumentu można pobrać ze strony Rzecznika Finansowego: http://rf.gov.pl/tekst.php?kategoria=serwis-prawny&kategoria2=wzory-pism). W takiej sytuacji zbywcy należy się zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ciągu 14 dni od daty wypowiedzenia umowy (bez względu na ewentualne szkody).