Co z ubezpieczeniem po sprzedaży mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania należy do jednego z bardziej popularnych produktów ubezpieczeniowych. Coraz częściej decydujemy się objąć ochroną ubezpieczeniową domy i mieszkania. W związku z tym rodzi się pytanie, co dzieje się z ubezpieczeniem w momencie sprzedaży nieruchomości. Czy jest możliwe odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia mieszania? Czy ewentualnie nowy właściciel domu może skorzystać z ochrony ubezpieczenia?

Odzyskanie składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Jeśli zdecydujemy się sprzedać dom czy mieszkanie, które dopiero co ubezpieczyliśmy, nie powinno być problemu z odzyskaniem składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Bowiem w przypadku ubezpieczenia mienia w razie rozwiązania umowy przed upływem zapisanego w niej okresu ubezpieczenia, przysługuje zwrot składki. Jeśli nie ustalono inaczej, podlegająca zwrotowi składka powinna zostać wypłacona w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do towarzystwa stosownego wniosku.

Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia mieszkania poprzedniego właściciela?

To, czy nowy właściciel mieszkania będzie mógł skorzystać z ubezpieczenia zbywcy zależy od decyzji zakładu ubezpieczeń, w którym polisa została zakupiona. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego towarzystwo ocenia, czy przeniesienie polisy oraz wynikających z niej praw i obowiązków na nowego właściciela jest możliwe, czy też nie. W praktyce wygląda to tak, że część ubezpieczycieli ma w zwyczaju rozwiązywać umowę z chwilą przeniesienia praw własności na inną osobę, natomiast inne firmy dopuszczają możliwość przepisania umowy na nowego właściciela.

Z chwilą gdy ubezpieczyciel nie decyduje się na przedłużenia umowy mieszkania nowemu właścicielowi nieruchomości, wówczas dotychczasowy właściciel (czyli osoba, która kupiła polisę i opłacała składki) otrzymuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.