Czy polisa to to samo co ubezpieczenie?

Choć potocznie pojęcia te uznawane są za synonimy i używamy ich zamiennie, trzeba mieć świadomość, że polisa nie jest tożsama z ubezpieczeniem. W sensie prawnym ubezpieczenie to umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia w przypadku zajścia objętych ochroną i wskazanych w umowie wypadków. Natomiast polisa jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia w uzgodnionym kształcie.

Wystawiana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe bądź jego przedstawiciela i powinna zawierać m.in.:

– dane ubezpieczyciela i ubezpieczającego,

– przedmiot i sumę ubezpieczenia

– czas trwania oraz okres ubezpieczenia,

– wysokość składki.

Do polisy zazwyczaj dołączane są ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) oraz ewentualne przepisy bezpieczeństwa, które dokładnie tłumaczą zakres ochrony i odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Trzeba jednak wiedzieć, że polisa nie jest warunkiem istnienia umowy ubezpieczeniowej, ponieważ nie przewidują tego żadne przepisy prawne. Co więcej brak jej wystawienia lub przekazania nie przesądza o niezawarciu umowy. W praktyce oznacza to, że z ochrony gwarantowanej przez ubezpieczenie można skorzystać nawet w przypadku, gdy polisa jeszcze nie została doręczona.