Szkoda częściowa – jak jest liczona wysokość odszkodowania

W myśl podstawowego podziału szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyróżnia się – szkodę częściową i całkowitą. Szkoda częściowa występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że jego naprawa jest możliwa i opłacalna. Jak jest liczona wysokość odszkodowania za szkody częściowe?

Szkoda częściowa – kiedy ma miejsce

W zależności od rodzaju ubezpieczenia, częściowa szkoda bywa inaczej definiowana. Gdy mowa o ubezpieczeniu AC, szkoda częściowa ma miejsce, gdy koszty naprawy nie przekraczają pewnego progu procentowanego, zazwyczaj określanego na poziomie 70% wartości rynkowej pojazdu. W przypadku ubezpieczeń OC, szkoda częściowa ma miejsce kiedy pojazd został uszkodzony w stopniu umożliwiającym jego naprawę, a koszty naprawy nie przekraczają 100% wartości pojazdu na dzień wystąpienia szkody.

Odszkodowanie za szkodę częściową z OC

W przypadku wystąpienia szkody częściowej likwidowanej z ubezpieczenia OC obowiązkiem towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacenie poszkodowanemu odszkodowania w wysokości umożliwiającej wykonanie napraw przywracających stan pojazdu sprzed szkody. Zakres ubezpieczenia OC wyznacza limit odpowiedzialności ubezpieczyciela na mieniu do 1,05 mln euro. Limit ten odnosi się do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych Należy także zaznaczyć, że odszkodowanie za szkodę częściową z ubezpieczenia OC nie może być warunkowane tym, czy pojazd faktycznie został naprawiony.

Odszkodowanie za szkodę częściową z AC

Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC warunki dotyczące zasad wypłacania odszkodowania zostały określone w zawartej umowie. W zależności od zakupionego wariantu ubezpieczenia, wysokość odszkodowania za częściową szkodę z AC, ustalana jest w oparciu o oryginalne części serwisowe lub części porównywalnej jakości. W części wariantów polisy AC stosuje się zasadę, że wycena użytych do naprawy części jest obniżana w zależności od stopnia eksploatacji pojazdu.