Kto jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zgodnie z prawem obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego obliguje każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Polisa ta ubezpiecza szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu.
Właściciel zarejestrowanego na terytorium Polski pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru i przyczepy (z wyłączeniem pojazdu, w odniesieniu do którego państwem umiejscowienia ryzyka jest państwo Unii Europejskiej, w którym pojazd ma być zarejestrowany) obowiązany jest posiadać ochronę ubezpieczeniową przez cały okres, w którym pojazd jest zarejestrowany. Nie dotyczy to zarejestrowanych pojazdów historycznych.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu mechanicznego na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonych w art. 28 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) (patrz: Okres ubezpieczenia OC),
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów mechanicznych, które nie zostały zarejestrowane,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu,
 • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy (ubezpieczenia granicznego lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty) oraz w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

Pojazdy mechaniczne, które muszą być objęte ochroną ubezpieczeniową OC:

 • pojazdy samochodowe,
 • motorowery i motocykle,
 • ciągniki rolnicze,
 • przyczepy,
 • pojazdy wolnobieżne (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowego nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego zawarcie tej umowy.
Ustalenia spełnienia lub nieistnienia obowiązku ubezpieczenia można dochodzić przed sądem powszechnym.

Wyjątek od powyższych reguł dotyczących obowiązku ubezpieczenia dotyczy członków sił zbrojnych państw obcych oraz ich personelu cywilnego, będących posiadaczami pojazdów mechanicznych sił zbrojnych tych państw i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach umów międzynarodowych ratyfikowanych w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.