Wzór apelacji (OC komunikacyjne, szkoda na osobie) – zbyt niskie zadośćuczynienie, błędnie oznaczone odsetki, błędnie rozdzielone koszty procesu

Jeśli zdaniem skarżącego Sąd Rejonowy w nieprawidłowy sposób ustalił wysokość należnego zadośćuczynienia pieniężnego (zbyt niskie odszkodowanie, błędnie oznaczone odsetki lub też błędnie rozdzielone koszty procesu) za doznaną krzywdę ma on prawo wnieść apelację wyroku.

W apelacji powinien on dokładnie opisać uzasadnienie swoich roszczeń oraz należną w jego opinii cenę odszkodowania. Do apelacji powinny zostać dołączone dwa załączniki: odpis apelacji dla strony przeciwnej oraz dowód uiszczenia opłaty od apelacji.