Wzór pozwu o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą

Wniosek o zapłatę świadczenia z ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą wypełnia wyłącznie wnioskodawca. W przypadku niepełnoletnich dzieci korzystających z opeki medycznej będzie to rodzic. Dokument jest składany w przypadku odmowy zwrotu poniesionych kosztów leczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe powołując się na niedopełnienie przez powoda warunków umowy ubezpieczeniowej.

Do wniosku powinniśmy dołączyć oryginały faktur lub rachunków za leczenie medyczne za granicą wraz z oryginałami dowodów zapłaty oraz dokumentację medyczną.