Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy

Wniosek ten może zostać złożony do sądu w sytuacji, w której towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia autocasco z uwagi na to, że powód w chwili uszkodzenia pojazdu nie posiadał ważnego blankietu prawa jazdy.

W formularzu powinno się udowodnić, że powód ten nie powinien być podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania. Należy dokładnie opisać całą sytuację oraz umieścić wnioski dowodowe. W sytuacji, kiedy nie mieszczą się na formularzu należy dołączyć do niego formularz WD.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Postępowanie upominawcze jest jednym z tzw. postępowań odrębnych uregulowanych w Kodeksie postępowania cywilnego (kpc). Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwala na szybsze – w porównaniu do trybu zwykłego – wyegzekwowanie należności od dłużnika. Jest podstawowym trybem rozpoznania spraw z powództwa o roszczenie pieniężne, gdy nie ma podstawy do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym.

Sąd przekazuje sprawę do rozpoznania w trybie upominawczym, gdy stwierdzi, że zachodzą ku temu przesłanki. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym może wydać również referendarz sądowy.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Rozpoznanie sprawy w trybie upominawczym nie zależy od woli powoda, a od zaistnienia wymaganych przesłanek. Najważniejsza jest pieniężny charakter roszczenia. Kolejne zależą od oceny sądu i są związane z treścią pozwu, w którym powód powinien podać:

  • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie,
  • informację o próbach mediacji między stronami lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku ich niepodjęcia wyjaśnienie przyczyn tego faktu.

Sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jeżeli sąd uznał zasadność żądania i rozpoznał sprawę na posiedzeniu w trybie upominawczym, przeciwko pozwanemu zostaje wydany nakaz zapłaty, w którym pozwany. W nakazie pozwany musi być pouczony o przysługujących mu prawach i skutkach nieskorzystania z nich. Mowa o prawie do wyniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia tego nakazu. Jeżeli natomiast pozwany uznaje roszczenie powoda, wówczas jest zobowiązany zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy wnieść do tego sądu, który go wydał. Jeśli termin dwóch tygodni zostanie przekroczony, sąd odrzuci sprzeciw.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za brak aktualnego blankietu prawa jazdy – stanowisko instytucji

Rzecznik Ubezpieczonych stoi na stanowisku, że tylko brak uprawnień do kierowania pojazdem może być podstawą do zgłoszenia roszczenia regresowego. Ubezpieczyciel nie ma prawa żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania, jeśli sprawca wypadku zaniedbał wymianę blankietu prawa jazdy na nowe.

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych uważa, że ubezpieczyciel może windykować roszczenie regresowe dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu. Ubezpieczyciel może skorzystać z uproszczonej ścieżki i wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wniosek powinien być przez sąd oddalony, gdyż roszczenie wbrew pozorom nie jest bezsporne.

Wzór pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym – odszkodowanie z AC (autocasco), brak aktualnego blankietu prawa jazdy: