Czy podwójne ubezpieczenie ma sens?

Równoległe ubezpieczenie w dwóch lub więcej towarzystwach od tego samego ryzyka, które zostało wykupione na przynajmniej częściowo pokrywający się okres, nie zawsze jest korzystne dla ubezpieczonego. To, czy będzie mógł on zgłosić się po kilka odszkodowań zależy od tego, czy chodzi o ubezpieczenie majątkowe (np. polisy mieszkaniowe, autocasco, a także ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub posiadanego mienia), czy ubezpieczenie osobowe (ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków).

Ubezpieczenie wielokrotne – czy to się opłaca?

Polisy dotyczące szkód osobowych rządzą się swoimi prawami. Nawet jeśli posiadamy już jedną polisę można ubezpieczyć od tego samego ryzyka w innej firmie. Nie ma bowiem przeszkód, aby w razie nieszczęśliwego zdarzenia pobrać świadczenie przysługujące z kilku polis na życie lub NNW jednocześnie. Takie rozwiązanie jest nieopłacalne w przypadku ubezpieczeń majątkowych. Co więcej, osobie ubezpieczającej to samo ryzyko majątkowe w kilku towarzystwach i próbującej wyłudzić odszkodowanie większe niż wartość szkody grożą konsekwencje karne.

Ubezpieczenie majątku w dwóch firmach

W przypadku ubezpieczeń majątkowych zasadą jest, że na szkodzie nie można się wzbogacić. Wynika to z istoty tego rodzaju ubezpieczeń, które polegają na rekompensacie poniesionej straty. W myśl przepisów kodeksu cywilnego suma odszkodowania wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia majątkowego nie może być wyższa od wartości faktycznie poniesionej szkody. Oznacza to, że nawet jeśli ten sam przedmiot ubezpieczymy od tego samego ryzyka w dwóch towarzystwach na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość, to nie możemy liczyć na dwa odszkodowania, których łączna wysokość przekroczy wartość szkody. W takiej sytuacji obaj ubezpieczyciele złożą się na wypłacane świadczenie, a wysokość wkładu każdego z nich będzie proporcjonalna do sum ubezpieczenia zapisanych w umowie.

Podwójne ubezpieczenia auta czy mieszkania

W praktyce oznacza to, że nie ma potrzeby decydować się na podwójne ubezpieczenie samochodu czy mieszkania na łączną sumę przewyższającą jego wartość, ponieważ gdy dojdzie do szkody wysokość odszkodowania (nawet jeśli będzie wypłacane w ramach kilku umów zawartych w różnych towarzystwach) nie przekroczy wartości faktycznie poniesionej straty. Co więcej, wszystkim, którzy ubezpieczając majątek w kilku towarzystwach będą próbowali wyłudzić odszkodowanie większe niż wartość szkody, grożą konsekwencje karne.