Ubezpieczenia OC i AC – jakie są wyłączenia odpowiedzialności?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela za spowodowane przez właścicieli samochodów szkody zawsze jest ograniczona, niezależnie od tego, czy ubezpieczenie OC lub autocasco mamy w firmie Gothaer, MTU, AXA Direct, czy w dowolnym innym towarzystwie. Należy mieć świadomość, że w przypadku polisy AC ubezpieczyciele sami zastrzegają sobie prawo do odmowy likwidowania szkody w jakichś sytuacjach, a przy ubezpieczeniu OC wyłączenia odpowiedzialności zapisane są w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Zacznijmy od OC samochodu. Zgodnie z zapisami wspomnianej ustawy polisa nie zadziała na pewno w przypadku, gdy kierujący wyrządził szkody samemu sobie. Oznacza to, że sprawca za zniszczenie swojego mienia (w tym przypadku przyda mu się polisa AC!) lub spowodowanie uszczerbku na swoim zdrowiu odpowiada samodzielnie. Ubezpieczyciel przejmuje więc wyłącznie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez właściciela samochodu innym uczestnikom ruchu drogowego. Ale i to nie zawsze… Ochronie nie podlegają bowiem szkody:

 • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska,
 • spowodowane wskutek użytkowania samochodu, w posiadanie którego kierowca wszedł w wyniku przestępstwa,
 • spowodowane przez osobę nieposiadającą uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (wyjątkiem są sytuacje, w których jazda wiązała się z ratowaniem czyjegoś życia lub mienia, pościgiem za przestępcą),
 • spowodowane umyślnie lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych itp.,
 • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty,
 • po których sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona.

 

A jak jest w przypadku ubezpieczenia AC? W tym przypadku wyłączenia odpowiedzialności mogą różnić się pomiędzy ubezpieczycielami. Dlatego przed zakupem autocasco (dobrze nadaje się do tego nasza porównywarka ubezpieczeń) warto zapoznać się z treścią OWU poszczególnych towarzystw. Można także wskazać katalog wyłączeń odpowiedzialności, które są charakterystyczne dla wszystkich firm. Spodziewajmy się zatem, że szkody mogą nie zostać zakwalifikowane do likwidacji, jeśli:

 • zostały wyrządzone umyślnie lub wskutek tzw. rażącego niedbalstwa,
 • spowodowała je osoba będąca pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • pojazd nie miał ważnego badania technicznego,
 • sprawca nie posiadał prawa jazdy,
 • kierowca zbiegł z miejsca wypadku,
 • pojazd był wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. do jazdy w wyścigach),
 • szkoda wynika z normalnego użytkowania pojazdu,
 • kierowca opuścił swój pojazd, ale nie zabezpieczył go właściwie, co miało wpływ na powstanie szkody,
 • kradzież auta miała miejsce w krajach o podwyższonym ryzyku tego typu zdarzeń (np. Rosja, Białoruś, Mołdawia czy Ukraina),
 • szkoda została spowodowana w wyniku działań wojennych, zamieszek, strajków lub ataku terrorystycznego,
 • w momencie kradzieży samochód nie miał uaktywnionych wszystkich deklarowanych przez właściciela zabezpieczeń lub jeśli okradziony kierowca nie jest w stanie przekazać ubezpieczycielowi kluczyków lub urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu.