Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC

Suma gwarancyjna jest to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń w przypadku ubezpieczenia OC.

Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej na terytorium państwa, w którym miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe.

Wysokość minimalnych sum gwarancyjnych uległa podwyższeniu w wyniku dostosowywania polskiego prawa do standardów europejskich. Dla umów zawartych przed 10 grudnia 2009 r. sumy gwarancyjne nie mogły być niższe niż:

  • szkody osobowe – 1 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • szkody w mieniu – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

Dla umów zawartych w okresie 11 grudnia 2009 r. – 10 czerwca 2012 r.:

  • szkody osobowe – 2 500 000 euro;
  • szkody w mieniu – 500 000 euro;

Dla umów zawartych od 11 czerwca 2012 r.:

  • szkody osobowe – 5 000 000 euro;
  • szkody w mieniu – 1 000 000 euro.

Podstawę prawną stanowi Art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Towarzystwo Ubezpieczeń Komunikacyjnych. (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.)