Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Ochrona ubezpieczeniowa jest gwarancją spokoju. Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony wie, że może liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Co jednak gdy poszkodowany nie jest zadowolony z zaoferowanego wsparcia? Co w takiej sytuacji zrobić i jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – do kogo się zgłosić?

Powodem, dla którego poszkodowany może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela jest niesatysfakcjonująca wysokość przyznanego mu odszkodowania, bądź całkowita odmowa wypłacenia świadczenia.

W pismach zawierających decyzję towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze informują o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń (wymaga tego Ustawa o działalności ubezpieczeniowej). Czasem także, choć nie jest to regułą, w dokumencie ubezpieczyciel pisze, że jeśli nie akceptujesz jego decyzji, możesz odwołać się do zarządu firmy. Ta opcja jest zdecydowanie bardziej korzystna, dlatego też zamiast kierować sprawę bezpośrednio do sądu, warto w pierwszej kolejności zakwestionować decyzję ubezpieczyciela przy pomocy pisemnego odwołania. Jeśli ubezpieczyciel zweryfikuje wcześniejszą decyzję i pozytywnie rozpatrzy wniosek, uniknąć można kosztownego i długotrwałego procesu sądowego.

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń należy złożyć przed terminem przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia, czyli z reguły przed upływem okresu trzech lat.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Wystosowane do ubezpieczyciela pismo powinno zawierać kilka informacji, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku, m.in:

– imię, nazwisko, adres ubezpieczonego,
– określenie towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego kierujemy odwołanie,
– miejsce i datę sporządzenia dokumentu,
– numer polisy oraz numer szkody,
– określenie satysfakcjonującej kwoty świadczenia,
– numer konta bankowego,
– szczegółowe uzasadnienie zawierające opis decyzji, której dotyczy odwołanie, a także argumenty, które wyjaśniają odwołanie (np. faktyczny koszt naprawy wyższy niż w wycenie ubezpieczyciela),
– podpis.

Składając odwołanie od decyzji ubezpieczyciela należy pamiętać, że to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia swoich racji. Dlatego też uzasadnienie powinno zawierać istotne ze względu na daną sprawę okoliczności.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego powinno mieć formę pisemną i być zaadresowane do zarządu firmy. Najlepiej wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Ubezpieczyciel w przeciągu 30 dni powinien odpowiedzieć (nie jest to wymóg, a jedynie jedna z Zasadach Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych, które przyjęli ubezpieczyciele).