Franszyzy i udziały własne. Czy mają wpływ na wysokość odszkodowania?

Franszyzy i udziały własne to kwotowe lub procentowe ograniczenia w wypłacanych odszkodowaniach. Wyróżniamy dwa ich rodzaje tj. franszyzy integralne i franszyzy redukcyjne, czyli udziały własne w szkodzie. Franszyzy integralne charakteryzują się tym, że zakład ubezpieczeń nie uruchamia ubezpieczenia przy szkodach do określonej wysokości. Zwykle franszyzy integralne określane są kwotowo na dosyć niskim poziomie np. równowartości 100 euro, czy 100 zł w każdej szkodzie. Ma to na celu wyeliminowanie z obsługi likwidacyjnej drobnej szkody, gdzie koszt związany z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego przekroczyłby wartość samej szkody. Udziały własne (franszyzy redukcyjne) zazwyczaj określone są procentowo np. 10% w każdej szkodzie albo rzadziej kwotowo np. 500 euro, czy 5000 zł w każdej szkodzie rzeczowej. W ofertach spotyka się także przypadki mieszane określenia franszyz np. 10% w każdej szkodzie rzeczowej ale nie mniej niż 500 euro. Przeciwnie do franszyz integralnych zwykle udziały własne (franszyzy redukcyjne) można wykupić (wykupu udziału własnego), tzn. zakład będzie odpowiadał za całość szkody ale jest to związane z koniecznością opłacenia dodatkowej składki.