Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela

Każdy, kto decyduje się na sprzedaż swojego samochodu ma obowiązek przekazania nabywcy dotychczasowego ubezpieczenia pojazdu OC, a także poinformowania o transakcji sprzedaży towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym została wykupiona polisa. Jeśli tego nie zrobimy, możemy ponieść konsekwencje finansowe.

Warto zauważyć, że przepisanie ubezpieczenia OC jest zupełnie czym innym niż dopisanie współwłaściciela pojazdu. W przypadku przepisywania OC, dotychczasowy nabywca przestaje być współodpowiedzialny za pojazd.

Przepisanie ubezpieczenia OC po zakupie samochodu

 W momencie nabycia samochodu „przechodzą” na nas zarówno prawa, jak i obowiązki sprzedającego. Oznacza to, że kupującego obowiązuje umowa ubezpieczenia, która była zawarta przez poprzedniego właściciela auta. Z polisy OC otrzymanej wraz z pojazdem nabywca może korzystać do końca okresu, na który została zawarta. Istnieje również możliwość zrezygnowania z dotychczasowego ubezpieczenia, jednak nowy właściciel powinien tego dokonać przed upływem 30 dni od dnia zakupienia pojazdu. Jeżeli tego nie zrobi, będzie użytkował dotychczasową polisę aż do momentu jej wygaśnięcia.

Ile czasu na przepisanie OC na nowego właściciela?

Chociaż samo przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela odbywa się automatycznie, gdyż wraz z zakupem używanego samochodu, kupujący otrzymuje OC poprzedniego właściciela, to sprzedający auto musi pisemnie poinformować ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu. W tym celu przedstawia wniosek o przepisanie ubezpieczenia OC towarzystwu ubezpieczeniowemu, które kontaktuje się z nabywcą.

Przeniesienie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – wzór

Wzór przepisania ubezpieczenia OC na siebie powinien uwzględniać również załączenie umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Bardzo ważna jest data sprzedaży auta, która określa, od kiedy za szkody wyrządzone autem odpowiada nowy właściciel.

Sprzedający pojazd ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na przepisanie polisy OC, czyli poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Dzięki takiej informacji, towarzystwo ubezpieczeniowe nie wznowi automatycznie polisy po jej zakończeniu.

Procedura przepisania polisy ubezpieczeniowej na nowego właściciela (wzór) nie jest skomplikowana. Zbywający informuje ubezpieczyciela o tym, że zaistniała zmiana właściciela samochodu w ciągu dwóch tygodni od dnia zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, a kupujący ma taki sam czas na zgłoszenie się do zakładu ubezpieczeniowego w celu podpisania stosownych dokumentów. 

Przepisanie ubezpieczenia OC na nowego właściciela – koszt

O ile przeniesienie ubezpieczenia OC jest bezpłatne, to towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo dokonać rekalkulacji składki. Jeżeli kupujący zdecyduje się korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela, zakład ubezpieczeniowy zechce na nowo przeliczyć składkę ubezpieczeniową na podstawie danych przekazanych przez nabywcę auta.

Przepisanie ubezpieczenia OC bez rekalkulacji?

O tym, czy składka po rekalkulacji będzie wyższa, czy niższa niż poprzedniego właściciela, zadecydują różne czynniki, takie jak: wiek, okres posiadania prawa jazdy czy zniżki za bezszkodową jazdę kupującego.