Zwrot kosztów za samochód zastępczy

Jeśli w wyniku kolizji, wypadku czy stłuczki auto zostało uszkodzone w takim stopniu, że nie nadaje się do użytkowania, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie na czas jego naprawy z samochodu zastępczego. Cześć osób rezygnuje z tej możliwości z obawy przed odmową zwrotu kosztów za samochód zastępczy. W tym poradniku wyjaśniamy, na jakich zasadach przydzielane są auta zastępcze i kiedy można liczyć na zwrot kosztów za samochód zastępczy.

Kiedy można dostać auto zastępcze?

Samochód zastępczy to auto, którym poszkodowany posługuje się, kiedy jego własny samochód został uszkodzony wskutek wypadku czy kolizji i jest w naprawie. Taką pomoc od ubezpieczyciela można otrzymać w ramach likwidacji szkód z polisy OC sprawcy, jak i z własnego ubezpieczenia autocasco lub assistance, pod warunkiem że zakres ubezpieczenia gwarantuje nam taką możliwość. Auto należy się poszkodowanemu zawsze, gdy jest to celowo i ekonomicznie uzasadnione. Co to dokładnie oznacza?

Na jakich zasadach zwracane są koszty użytkowania auta zastępczego?

Zapewnienie samochodu zastępczego powinno być uznawane za część likwidacji szkody, bowiem utrata możliwości korzystania z pojazdu wskutek jego zniszczenia jest szkodą majątkową. Jeśli więc poszkodowany poniósł w związku z tą szkodą koszty wynajmu pojazdu zastępczego, to powinny być one uznane przez ubezpieczyciela za skutki szkody i jednocześnie powinien wystąpić zwrot kosztów najmu samochodu zastępczego.

Ponieważ zwrot kosztów za samochód zastępczy budził sporo kontrowersji, na prośbę Rzecznika Ubezpieczonych Sąd Najwyższy w dniu 17 listopada 2011 r. w sprawie zwrotu przez ubezpieczyciela wydatków na najem pojazdu zastępczego, podjął uchwałę o następującej treści:

 „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Co dla poszkodowanych jest sygnałem, że okres uzasadnionego i celowego wynajmu obejmuje rzeczywisty czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub okres potrzebny do zakupu innego auta (przy szkodzie całkowitej). Co więcej można zgłosić się do ubezpieczyciela o zwrot wydatków poniesionych na wynajem auta zastępczego również jeśli opóźnia się wypłata odszkodowania.

Wniosek o zwrot kosztów za samochód zastępczy

Wniosek o auto zastępcze można złożyć bezpośrednio u ubezpieczyciela. Wzór wniosku o zwrot kosztów samochodu zastępczego oferuje również wiele warsztatów oraz wypożyczalni samochodowych. Część z nich dodatkowo oferuje tę usługę bezkosztowo, podejmując się rozwiązać sprawę bezpośrednio z ubezpieczycielem sprawcy. Należy pamiętać, by zaopatrzyć się w:

  • dowód osobisty,
  • prawo jazdy,
  • dowód rejestracyjny poszkodowanego auta,
  • numer i datę szkody,
  • dane polisy OC sprawcy,
  • dokument z Towarzystwa Ubezpieczeniowego z informacją o przyjęciu szkody do likwidacji oraz możliwości wynajmu pojazdu.

Firma ubezpieczeniowa może odrzucić roszczenia dotyczące zwrotu kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku, gdy udowodni, że poszkodowany ma inny samochód, którym może jeździć w trakcie naprawiania tego uszkodzonego.  Przesłanką do odrzucenia roszczenie jest też fakt nieprzedstawienia ubezpieczycielowi dowodów na wynajem samochodu i jego eksploatacji np. faktury z wypożyczalni, rachunków za benzynę itd.