Compensa – Ubezpieczenie turystyczne

  • Ubezpieczenie Kosztów Leczenia i Pomocy Assistance

Ubezpieczenie chroni wyjeżdżających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów związanych z ewentualnym leczeniem. Zakres pomocy ubezpieczyciela obejmuje zabiegi niezbędne do przywrócenia zdrowia, a po zakończeniu leczenia transport do miejsca zakwaterowania lub zamieszkania. Do kosztów leczenia objętych zakresem ubezpieczenia zalicza się:

- pobyt w szpitalu,

- badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne,

- honoraria i wizyty lekarskie,

- jeżeli wymaga tego stan zdrowia - dojazd lekarza z najbliższej placówki służby zdrowia do miejsca zakwaterowania,

- zakup niezbędnych środków opatrunkowych, ortopedycznych i pomocniczych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza,

- naprawę protez (z wyjątkiem protez stomatologicznych) bezpośrednio po wypadku za granicą do równowartości 200 euro,

- leczenie stomatologiczne, w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy jest ono konieczne na skutek nieszczęśliwego wypadku, do równowartości 250 euro,

- porodu, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży – świadczenie do równowartości 2 000 euro wypłacane łącznie na matkę i dziecko,

- komorę dekompresyjną w uzasadnionych medycznie przypadkach.

 

Turysta liczyć może na także na organizację pomocy w ramach turystycznego assistance, która udzielana jest w wskazanym w umowie zakresie, w ramach jednego z dwóch możliwych wariantów: Pakietu BAZA lub Pakietu TOP.

 

W podstawowym pakiecie turystycznego assistance pomoc ubezpieczyciela obejmuje świadczenia polegające na:

- dostępie do całodobowego Centrum Alarmowego Compensy,

- informacjach przez podróżą zagraniczną,

- udostępnieniu poszkodowanemu kontaktu z najbliższymi i informowanie ich o jego stanie zdrowia,

- transport z miejsca wypadku do najbliższej placówki medycznej lub innego szpitala, a jeśli zajdzie taka konieczność to także zorganizowanie transportu do miejsca zamieszkania oraz transport zwłok,

- pomoc przy odtworzeniu dokumentów,

- przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,

- pomoc w przypadku opóźnienia lotu.

 

Pakiet TOP zawiera świadczenia wymienione w Pakiecie BAZA oraz dodatkowo:

- jeśli zajdzie taka konieczność to zakwaterowanie w hotelu osoby bliskiej i opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,

- transport osób towarzyszących w podróży zagranicznej w przypadku śmierci ubezpieczonego,

- pokrycie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia w przypadku konieczności rekonwalescencji poza granicami kraju,

- pomoc w przypadku konieczności szybszego powrotu do kraju,

- pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa,

- zastępstwo w podróży służbowej,

- kontynuacja zaplanowanej podróży,

- zorganizowanie kierowcy zastępczego,

- dostarczenie niezbędnych przedmiotów osobistych,

- pomoc prawna do równowartości 2 000 euro oraz pomoc tłumacza do równowartości 250 euro,

- pomoc finansową w nagłym przypadku do równowartości 500 euro,

- pokrycie kosztów niewykorzystanego Ski-Pass.

 

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW jest najbardziej popularnym dodatkiem turystycznej polisy ubezpieczeniowej. Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku utraty zdrowia, urazu lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. Ponadto w ramach tego ubezpieczenia Compensa zajmie się pokryciem kosztów środków specjalnych związanych z rehabilitacją do wysokości 3 000 zł oraz przekwalifikowania zawodowego do wysokości 25% sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 6 000 zł.

 

W ramach odszkodowania z turystycznego ubezpieczenia NNW Compensa dopuszcza kilka możliwych świadczeń:

- w przypadku śmierci w wyniku wypadku (do maksymalnie 2 lat od zdarzenia) wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,

- w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu poszkodowani mogą otrzymać pełną sumę ubezpieczenia, jeśli uszczerbek kwalifikuje się do zaliczenia go jako 100-procentowego, a jeśli doszło do uszczerbku częściowego ubezpieczyciel wypłaca procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający procentowi szkody na zdrowiu.

 

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym proponowane przez Compensę zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę z zastrzeżeniem, że w przypadku szkód rzeczowych ich wartość musi przekraczać 200 zł.

 

 

  • Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego ma na celu zabezpieczenie go na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeśli do szkody doszło w momencie, gdy bagaż:

- znajdował się pod opieką właściciela,

- został powierzony firmie przewozowej,

- został oddany do przechowalni bagażu, w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu,

- został umieszczony w zamkniętym pomieszczeniu w miejscu zakwaterowania,

- został umieszczony w bagażniku pojazdu.

 

Dodatkowo ubezpieczony może liczyć także na finansowe wsparcie w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez przewoźnika. Compensa pokryje koszty wydatków na niezbędne artykuły (m.in. środki higieny osobistej i odzież) do wysokości 50% sumy ubezpieczenia. Ponadto każdy posiadacz ubezpieczenia bagażu może liczyć także na zwrot kosztów w przypadku utraty dokumentów polegającą na ich odtworzeniu do kwoty 250 zł oraz zabezpieczenia uszkodzonego mienia i ratowania mienia dotkniętego szkodą.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
143 985 157 PLN

Należy do: Wiener Städtsiche Versicherung AG Vienna Insurance (Austria)