Oblicz składkę i porównaj z innymi Towarzystwami:

Oblicz i kup Znajdź placówkę

Oferta TUZ – Ubezpieczenia komunikacyjne

Sprawdź naszą ofertę TUZ – Ubezpieczenia komunikacyjne. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Warunki zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Posiadanie Ubezpieczenia obowiązkowego jest wymogiem wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP i zapewnia ochronę poszkodowanym w wyniku zdarzeń komunikacyjnych w ramach ustawowych sum gwarancyjnych.

TUZ TUW oferuje klientom również możliwość zawarcia ubezpieczeń krótkoterminowych, granicznych oraz ubezpieczenia Zielona Karta. Klientom zainteresowanym kompleksowymi rozwiązaniami w ubezpieczeniach komunikacyjnych proponujemy atrakcyjną ofertę Pakiet Nasza Rodzina oraz ubezpieczenia dobrowolne:

– Autocasco
– Autoszyby
– Auto assistance
– NNWK

Ubezpieczenie Autocasco

Ubezpieczenie Autocasco jest propozycją dla osób poszukujących szerszego zakresu ubezpieczenia pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu pojazdu bądź jego wyposażenia wskutek:

– Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
– Pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych działań przyrody
– Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
– Uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
– Działania osób trzecich
– Kradzieży

Ubezpieczenie zawiera szereg Klauzul dodatkowych, pozwalających dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych Klienta. Klientów zainteresowanych kompleksowymi rozwiązaniami ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych prosimy o zapoznanie się z ofertą ubezpieczenia Pakiet Nasza Rodzina.

Ubezpieczenie Mini Autocasco

Ubezpieczenie Mini Autocasco to nowa propozycja w ofercie Tuz TUW, skierowana do osób poszukujących ochrony AC od wybranych zdarzeń. Obejmuje szkodę polegającą na utracie pojazdu w wyniku kradzieży lub szkodę całkowitą pojazdu wyrządzoną przez siły natury, jak:

– Pożar
– Powódź
– Grad
– Huragan
– Deszcz nawalny
– Osuwanie ziemi
– Trzęsienie ziemi

W ramach ubezpieczenia, klient ma do dyspozycji jeden z trzech dostępnych wariantów ochrony: żywioły, kradzież lub żywioły i kradzież. Po wniesieniu dodatkowej, symbolicznej składki, istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o usługę pomocy Auto Assistance w przypadku unieruchomienia pojazdu na skutek zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe.

Auto Assistance

Ubezpieczenie Auto assistance skierowane jest do osób posiadających w TUZ TUW obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) lub ubezpieczenie Autocasco (AC). Ubezpieczenie assistance obejmuje zdarzenia wynikające z kolizji drogowej, wypadku, awarii oraz unieruchomienia pojazdu, a także organizuje i pokrywa świadczenia w zakresie: naprawy na miejscu zdarzenia, holowania, parkingu i usług informacyjnych.

Klient może liczyć na wynajem samochodu zastępczego, zwrot kosztów powrotu lub kontynuacji podróży i zakwaterowania w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Wariant VIP oferuje dodatkowo opcję kierowcy zastępczego, transport po odbiór naprawionego pojazdu poza granicami RP, opiekę nad dziećmi i transport zwłok.
Aby umożliwić dokonanie wyboru najkorzystniejszego rozwiązania, oferta TUZ TUW obejmuje cztery warianty, różniące się zakresem ochrony ubezpieczeniowej:

– Podstawowy
– Standard
– Comfort
– VIP

Autoszyby

Ubezpieczenie Autoszyby jest sprzedawane jako dodatkowe rozwiązanie wraz z Autocasco lub z Pakietem Nasza Rodzina, skierowane jest do osób posiadających pojazd w wieku do 20 lat, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony.

Ochroną objęte są szkody powstałe wyłącznie na terenie RP polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby wskutek:

– Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub obiektami znajdującymi się na zewnątrz pojazdu
– Pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub zatopienia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna i innych nagłych działań sił przyrody
– Nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
– Użycia pojazdu podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
– Działania osób trzecich, znajdujących się poza pojazdem

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jazdy oraz użytkowania pojazdu. NNWK chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu. Maksymalny limit odpowiedzialności TUZ TUW w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia stanowi suma ubezpieczenia w wysokości 50 000 złotych. Klientów zainteresowanych kompleksowymi rozwiązaniami w ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o zapoznanie się z ofertą Pakietu Nasza Rodzina.

Zielona Karta

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku (z późń. zm) o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw będących członkami systemu Zielonej Karty wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Aktualna lista krajów, na terenie których obowiązuje wymóg posiadania Zielonej Karty dostępna pod adresem www.pbuk.pl

Posiadacz lub kierowca pojazdu mechanicznego odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem tego pojazdu, na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpiło zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Domy jednorodzinne i mieszkania

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które chciałyby kompleksowo ubezpieczyć dom jednorodzinny lub mieszkanie użytkowane na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • dom jednorodzinny wraz ze stałymi elementami,
 • mieszkanie jako część budynku wielorodzinnego wraz ze stałymi elementami, z pomieszczeniami gospodarczymi, częściami wspólnymi i pomieszczeniami gospodarczymi oraz garażem lub miejscem garażowym w hali garażowej znajdujących się w tym samym budynku,
 • ruchomości domowe
 • stałe elementy domu jednorodzinnego lub mieszkania
 • garaż wolnostojący
 • budynki gospodarcze
 • obiekty małej architektury

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami szkód spowodowanych przez ogień i inne zdarzenia losowe tj. deszcz nawalny, dym i sadzę, grad, huragan, lawinę, napór śniegu, osunięcie się ziemi, powódź, pożar, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego, wybuch, zapadanie się ziemi, zalanie, trzęsienie ziemi.

Dodatkowo Klient może ubezpieczyć mienie od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem, rabunku, zniszczenia mienia w związku z kradzieżą z włamaniem
 • dewastacji
 • przepięcia w mieniu ubezpieczonym od ognia i zdarzeń losowych
 • stłuczenia (szyby i elementy szklane)

a także:

 • zewnętrzne elementy anteny satelitarnej oraz wszelkiego rodzaju baterie słoneczne
 • koszty poszukiwania przyczyny szkody
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia zakresu o szkody zalaniowe niezależne od winy Ubezpieczonego lub OC wynajmującego

Oferta ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań TUZ TUW wzbogacona jest o Pakiet HOME ASSISTANCE.

Ochroną ubezpieczeniową mogą być również objęte domy jednorodzinnych w budowie na różnych etapach ich realizacji.

Domki letniskowe

Ubezpieczenie obejmuje ochronę domku letniskowego oraz odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Ubezpieczenie kierowane jest do osób będących właścicielami lub posiadaczami domków letniskowych, warunkiem otrzymania preferencyjnych stawek jest ubezpieczenie domu lub mieszkania w TUZ TUW.

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

 • domki letniskowe,
 • oddzielne pomieszczenia gospodarcze,
 • obiekty małej architektury,
 • ruchomości domowe,
 • odpowiedzialność cywilna deliktowa,

Ubezpieczenie pozwala uzyskać odszkodowanie za skutki szkód spowodowanych m. in. przez: dym lub sadzę, eksplozję, huragan, grad, powódź, pożar, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.

Na życzenie Klienta zakres ubezpieczenia ruchomości domowych może zostać rozszerzony o szkody powstałe na skutek: kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym.

Ubezpieczenie komunikacyjne