Warta – Ubezpieczenie turystyczne

  • Koszty leczenia

Ubezpieczenie chroni wyjeżdzających poza granice kraju przed koniecznością samodzielnego pokrycia kosztów ewentualnego leczenia. WARTA udziela pomocy w zależności od wybranego wariantu – w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku w wariancie bazowym lub w wariancie rozszerzonym, który gwarantuje pomoc ubezpieczyciela także w wyniku następstw chorób przewlekłych. Ubezpieczyciel bierze na siebie finansowe zobowiązania związane z:

- leczeniem szpitalnym oraz transportem między szpitalami,

- leczeniem ambulatoryjnym (wizyty lekarskie, badania, operacje, zabiegi),

- transportem między placówkami ambulatoryjnymi oraz do miejsca zamieszkania,

- zakupem lekarstw i środków opatrunkowych,

- naprawą lub zakupem okularów i protez (do wysokości 5% sumy ubezpieczenia),

- leczeniem stomatologicznym (do wysokości 100 euro),

- leczeniem związanym z ciążą ( do wysokości 100 euro).

 

Suma ubezpieczenia stanowiąca górną granicę finansowej odpowiedzialności WARTY wybierana jest przez ubezpieczonego spośród jednego z dziewięciu wariantów w zakresie od 5 do 100 tys. euro.

 

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ochroną ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na utracie zdrowia, urazie lub śmierci, do której doszło podczas podróży ubezpieczonego. WARTA umożliwia turyście wybór jednej z trzech sum ubezpieczenia - 5, 10, i 15 tys. zł, od której zależeć będzie wysokość ewentualnego odszkodowania. Rekompensata wypłacana jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci lub odpowiedniemu procentowi sumy w przypadku urazu na zdrowiu.

 

 

  • Usługi assistance

Turystyczne ubezpieczenie assistance polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów świadczeń i usług realizowanych w trakcie podróży zagranicznej. W WARCIE możliwe jest skorzystanie z pomocy w ramach dwóch wariantów – Standard i Super. Pierwszy z nich zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów:

- doraźnej pomocy medycznej,

- transportu poszkodowanego (do lekarza lub szpitala, do domu), a w przypadku śmierci zwłok ubezpieczonego do kraju,

- wcześniejszego powrotu z wyjazdu w przypadku choroby lub śmierci bliskiej osoby i innych zdarzeń losowych,

- pomocy prawnej (do wysokości 2 tys. euro)

- odzyskania i dostarczenia bagażu.

 

Standardowe usługi turystycznego assistance poszerzyć można do wariantu Super, w ramach którego ubezpieczony dodatkowo ma gwarancję organizacji i sfinansowania:

- powrotu osób bliskich wspólnie z ubezpieczonym w przypadku jego hospitalizacji lub konieczności powrotu do kraju,

- kontynuacji przerwanej podróży,

- przekazywania wiadomości najbliższym o stanie zdrowia ubezpieczonego,

- odwiedzin bliskiej osoby (przez okres nie dłuższy niż 4 dni),

- opieki nad dziećmi,

- wynajęcia zastępczego kierowcy,

- dosłania niezbędnych przedmiotów osobistych i pomocy w odzyskaniu utraconych dokumentów,

- pomocy finansowej w przypadku konieczności wypłacenia kaucji (do wysokości 2 tys. euro).

 

 

  • Bagaż podróżny

Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny. W ramach ubezpieczenia WARTA zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie objętych ochroną ubezpieczenia przedmiotów w przypadku:

- rabunku lub udokumentowanej kradzieży z włamaniem,

- nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego, wypadku komunikacyjnego,

- gdy znajdowały się pod opieką przewoźnika lub znajdowały się w pomieszczeniu bagażowym, miejscu zakwaterowania lub samochodzie.

Limit odpowiedzialności WARTY ustalany jest poprzez wybraną przez turystę jedną z możliwych sum ubezpieczenia – 500 zł, 1500 zł, 3 000 zł lub 4 000 zł.

 

 

  • Odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowanie biletu podróżnego

Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe wynikające z rezygnacji z uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej, a także z anulowania biletu podróżnego przed rozpoczęciem podróży. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do finansowej rekompensaty w przypadku gdy wyjazd uniemożliwił jeden z poniższych powodów:

- nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,

- śmierć lub choroba osoby bliskiej,

- szkody w mieniu powstałe w wyniku przestępstwa lub zdarzenia losowego, które wymagają wypełnienia czynności prawnych i administracyjnych w miejscu zamieszkania,

- inne zdarzenia losowe uniemożliwiające wyjazd.

 

W ramach polisy WARTA rekompensuje straty wynikające z niewykorzystanych usług i świadczeń związanych z:

- wpłaconą zaliczką za rezerwację i kosztami pobytu w hotelu, domu wczasowym itp.,

- wynajęciem samochodu,

- uczestnictwem w dodatkowych wycieczkach i imprezach fakultatywnych,

- koniecznym przejazdem, wcześniejszym powrotem lub ewakuacją związanych ze zdarzeniem losowym,

- anulowaniem biletu podróżnego.

WARTA wypłaca odszkodowanie za odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej w granicach od 20% do 80% poniesionych kosztów (w zależności od daty zaistnienia zdarzenia stanowiącego powód odwołania uczestnictwa) oraz w granicach ceny biletu podróżnego, lecz nie więcej niż 4.000 zł.

 

 

  • Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym dostępne w WARCIE zdejmuje z ubezpieczonego odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, które wydarzyły się podczas podróży. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie konieczność wypłacenia odszkodowania za wypadki spowodowane przez turystę. Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia, która może wynosić od 10 tys. zł do 100 tys. zł

 

 

  • Sprzęt narciarski

Za dodatkową opłatą WARTA udostępnia możliwość rozszerzenia podstawowej polisy turystycznej o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu. Ponadto ubezpieczeniem objęty może być także sprzęt narciarski, czyli:

- narty biegowe, zjazdowe i wodne,

- deskę snowboardową,

- deskę windsurfingową, wraz z osprzętem i ekwipunkiem.

 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania w przypadku, gdy objęty ochroną polisy sprzęt:

- skradziono,

- zaginął, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,

- wskutek kolizji drogowej, nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia losowego został uszkodzony lub zniszczony.

Sprzęt narciarski można ubezpieczyć w WARCIE na sumę od 1 do 10 tys. zł.

 

 

  • Koszty leczenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Amatorzy narciarstwa, snowboardingu lub windsurfingu dopłacając dodatkową składkę do polisy turystycznej mogą rozszerzyć odpowiedzialność WARTY o koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie kraju. W takim przypadku ubezpieczyciel refunduje wydatki, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego i obejmują:

- badania, zabiegi, operacje,

- pobyt w szpitalu,

- zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych.

Górną wysokość odpowiedzialność WARTY zarówno dla jednego, jak i wszystkich zdarzeń wyznacza suma ubezpieczenia, która wynosi dla leczenia szpitalnego 2 tys. zł, a dla leczenia ambulatoryjnego 500 zł.

 

  • SKI – SKI PLUS

Posiadacze polisy turystycznej w WARCIE rozszerzonej o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa i snowboardingu lub ubezpieczenie sprzętu narciarskiego mogą dodatkową ochroną ubezpieczenia objąć:

- koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego,

- koszty karnetu uprawniającego do korzystania z wyciągów narciarskich oraz uczestnictwa w zajęciach szkółki narciarskiej lub snowboardingu,

- zamknięcie wszystkich tras zjazdowych w pobliżu miejsca zakwaterowania.

 

Ubezpieczyciel zwraca koszty wypożyczenia sprzętu narciarskiego (40 zł za każdy dzień, przez okres do 7 dni) oraz 80% kosztu niewykorzystanego karnetu, w przypadku gdy ubezpieczony z przyczyny złego stanu zdrowia nie mógł z niego skorzystać. WARTA zobowiązuje się także do wypłacenia świadczenia o wysokości 40 zł za każdy dzień (w okresie od 15 grudnia do 15 kwietnia), w którym trasy zjazdowe zostały zamknięte ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna
ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Wysokość kapitału zakładowego:
187 938 580 PLN

Należy do: Talanx International AG – większościowy udziałowiec (Niemcy)