Co wchodzi w zakres Ubezpieczeń turystycznych

Czy potrzebne jest mi podczas wyjazdu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykupienie takiej polisy zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła. Ciężar finansowy przerzucony jest wówczas na zakład ubezpieczeń. Istotną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Suma gwarancyjna powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie, ponieważ na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w […]
Czytaj wiecej...

Inne dodatkowe ubezpieczenia

Dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem wakacyjnym to, m.in.: ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej. 
Czytaj wiecej...

Na jaką sumę ubezpieczyć koszty leczenia za granicą

Wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu (kwoty) do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń jest bardzo ważnym elementem polisy. Należy mieć na uwadze wysokie koszty leczenia w poszczególnych krajach, gdyż często pokrycie ich z własnej kieszeni może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Ustalając sumę gwarancyjną musimy założyć wariant pesymistyczny i przyjąć, że może zajść wypadek, […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie pomoc w podróży

Umowa ubezpieczenia pomocy w podróży obejmuje świadczenia na rzecz osób poszkodowanych i ich bliskich w nagłych sytuacjach. Zazwyczaj możemy liczyć na udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia oraz pomoc w zakresie, np. rezerwacji biletów i hoteli, udzielenia porady medycznej, organizacji dostarczenia leków, opieki nad dziećmi, postępowania w przypadku kradzieży lub […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego. Potrzeba wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce, jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby. Rodzicami bądź opiekunowie odpowiadają również za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci. Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności […]
Czytaj wiecej...

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany: popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień niewłaściwym leczeniem albo niewłaściwie wykonanymi zabiegami działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wojennym lub […]
Czytaj wiecej...