Termin wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniach dobrowolnych

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, NNW, czy ubezpieczenie mieszkania) termin wypłaty odszkodowania formułowany jest przez poszczególnych ubezpieczycieli i może różnić się między sobą. Niemniej jednak zakończenie procesu likwidacji szkody odbywać się musi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 817 k.c. (znowelizowanego ustawą z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej) ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Wypłata odszkodowania z AC

Ogólnie proces likwidacji szkody z AC przypomina ten znany z obowiązkowego OC, a więc należy przygotować się na wydanie decyzji ubezpieczyciela o odszkodowaniu w ciągu 30 dni. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele, aby zwiększyć konkurencyjność oferty, zobowiązują się do skrócenia czasu oczekiwania świadczenie z tytułu ubezpieczenia AC. Inni natomiast na podstawie zapisów w OWU przedłużają termin likwidacji szkody spowodowanej kradzieżą pojazdu. W takim przypadku odszkodowanie wypłacane jest dopiero po umorzeniu dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania w sprawie kradzieży. Są to jednak wyjątki, z reguły ubezpieczyciele obligują się do wypłaty odszkodowania w terminie ustawowym, nieprzekraczającym 30 dni od daty zgłoszenia szkody.

Termin wypłaty odszkodowania z AC

Istnieją także sytuacje, w których wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia wysokości świadczenia lub odpowiedzialności ubezpieczyciela jest niemożliwe. Wówczas odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od wyjaśnienia danych okoliczności. W takim przypadku ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować o przyczynie opóźnienia i podać datę, kiedy odszkodowanie zostanie wypłacone.

Rozliczenie szkody częściowej

Zgłaszając szkodę częściową należy pamiętać, że jej ostateczne rozliczenie z ubezpieczycielem odbywać się będzie na zasadach jakie zostały określone przy zakupie polisy. W przypadku naprawy może ono być rozliczane w wariancie kosztorysowym lub serwisowym.