Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego. Potrzeba wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce, jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby. Rodzicami bądź opiekunowie odpowiadają również za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci.

Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody:

  • wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność
  • wyrządzone w stanie ograniczonej świadomości ubezpieczonego, m.in.: w stanie po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków
  • powstałe w związku z chorobami przewlekłymi,
  • wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej
  • powstałe w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka, brania udziału w zawodach, wyścigach, treningach sportowych
  • wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.