Co to jest franszyza integralna?

Kupując ubezpieczenie autocasco bardzo często spotykamy się z pojęciem franszyzy integralnej. Warto wiedzieć, co ono oznacza, ponieważ jest to bardzo istotne w kontekście likwidacji szkód. W pierwszej kolejności należy jednak wyjaśnić, czym w ogóle jest franszyza. W ten sposób można nazwać zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) jakiegoś zakładu ubezpieczeń, na mocy którego część lub całość poniesionej szkody pokrywana jest we własnym zakresie przez właściciela pojazdu. Można wyróżnić dwa rodzaje franszyz – integralną oraz redukcyjną (zwaną także udziałem własnym, polegającym na potrąceniu ustalonej w umowie ubezpieczenia części odszkodowania).

Franszyza integralna oznacza kwotę, do której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Inaczej mówiąc, zapis w OWU o franszyzie integralnej powoduje, że szkody poniżej jakiejś wartości nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Jeśli natomiast wartość zgłoszonej z ubezpieczenia AC szkody przekracza próg franszyzy integralnej, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w całości.

Aby zobrazować to przykładem, warto powołać się np. na zapisy obecne w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU. W wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciel podaje m.in., że ochroną w ramach AC nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 500 zł w przypadku samochodów osobowych, chyba że umówiono inną wysokość franszyzy integralnej. Czyli w powyższym przypadku klient PZU nie otrzyma odszkodowania za uszkodzenie o wartości np. 300 zł, ale dostanie pełną rekompensatę, jeśli zniszczenie samochodu wyniesie przynajmniej 500 zł.

Należy wiedzieć, że ubezpieczyciele raczej nie dopuszczają usunięcia franszyzy integralnej z umowy ubezpieczenia AC. Dlatego wybierając dla siebie polisę trzeba porównać oferty przynajmniej kilku towarzystw i sprawdzić, od jakich wartości poszczególne firmy zaczynają zajmować się szkodami.