Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek właściciela. Kierowca musi złożyć stosowne podanie w odpowiednim urzędzie (zazwyczaj w postaci formularza dostępnego w urzędzie gminy lub starostwie powiatowych, jak tez na stronach internetowych tych unstytucji).

Lista dokumentów potrzebnych do wyrejestrowania pojazdu:

  • wypełniony wniosek,
  • oświadczenie informujące o kradzieży pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
  • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu (albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży wystawione przez właściwy organ),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Dodatkowo należy przedstawić: dowód osobisty właściciela, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

W przypadku kradzieży lub złomowania pojazdu, auto należy wyrejestrować w odpowiednim urzędzie, a dokument to potwierdzający należy przekazać Towarzystwu Ubezpieczeń , w którym wykupione było ubezpieczenie OC. Umowa OC zostaje wówczas rozwiązana, a kierowca może liczyć na odzyskanie środków finansowych za niewykorzystany okres ubezpieczenia.