Szkoda całkowita w ubezpieczeniu Autocasco

Szkoda całkowita, w ramach ubezpieczeń Autocasco (inaczej niż w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym), to takie uszkodzenia, których koszt naprawy przekroczy określoną procentowo w warunkach umowy (OWU) wartość samochodu będącą na progu ekonomicznej opłacalności naprawy uszkodzonego pojazdu. Zazwyczaj jest to od 60% do 80% wartości rynkowej pojazdu. Zakwalifikowanie szkody jako całkowitej powoduje zmianę sposobu wyliczenia odszkodowania. Odszkodowanie nie będzie wówczas wypłacone na podstawie przewidywanej wysokości kosztów naprawy, a na podstawie różnicy pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością wraku. Wycena ta powinna uzasadniać przekroczenie ustalonego progu. Jeżeli wykonawca naprawy wykona ją taniej, podstawą do żądania pokrycia szkody będą rachunki dokumentujące usunięcie szkody oraz zaświadczenie z wynikiem badania technicznego. Uwarunkowane jest to również zapisami znajdującymi się w warunkach umowy (OWU).