FAQ

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ten element ubezpieczenia zapewnia ochronę przed finansowymi skutkami szkód, które na skutek braku ostrożności posiadacz polisy wyrządzi osobom trzecim (na zdrowiu oraz mieniu). W praktyce oznacza to, że gdy po spowodowanym wypadku, np. na stoku narciarskim lub na basenie, finansowymi konsekwencjami zdarzenia zajmie się dzięki OC towarzystwo ubezpieczeniowe. Co istotne, ochroną są objęte również zdarzenia powstałe w wyniku działania niepełnoletnich dzieci i pozostałych członków rodziny ubezpieczonego.

Uwaga!

Odpowiedzialność ubezpieczyciela określa w tym wypadku suma gwarancyjna, którą wybiera się podczas zakupu ochrony. Roszczenia poszkodowanych osób potrafią być bardzo wysokie, dlatego dla bezpieczeństwa dobrze jest ubezpieczyć się na jak najwyższą sumę.

Assistance, czyli pomoc w podróży

Usługa assistance to inaczej całodobowa pomoc w podróży. Dzięki niej ubezpieczony może otrzymać wsparcie przede wszystkim przy organizacji działań medycznych, telefoniczną pomoc informacyjną (m.in. w przypadku opóźnień samolotu, zmian w przebiegu podróży, strajków itp.). Ubezpieczyciel pomoże również, gdy zajdzie konieczność wcześniejszego powrotu z wyjazdu oraz przy organizacji dalszej podróży. Assistance podróżne zapewnia też pomoc w razie zagubienia lub kradzieży gotówki, kart płatniczych i dokumentów oraz gwarantuje dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, a w wyjątkowych sytuacjach organizuje też opiekę nad dziećmi.

Ubezpieczenie NNW

Polisa NNW dopełnia ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą, ponieważ zapewnia dodatkowe odszkodowanie po wypadku. Jest ono uzależnione od tego, na jaką sumę ubezpieczenia kupiona została ochrona, a także od tego, jaki jest wyrażony w procencie uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonej osoby. To istotne, aby górna granica finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela po wypadku była jak najwyższa – dzięki temu można liczyć na odpowiednio wysoką rekompensatę!

 

Uwaga!

Każdy ubezpieczyciel ma opracowaną własną tabelę urazów, zgodnie z którą dokonuje wypłat odszkodowania. Warto pamiętać, aby porównać z nią wysokość zaproponowanej przez zakład ubezpieczeń rekompensaty!

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego

Jednym z elementów polisy turystycznej jest ubezpieczenie bagażu i sprzętu w podróży, które pozwala złagodzić skutki finansowe ich utraty w wyniku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży. Ochrona działa w czasie całego wyjazdu podczas transportowania, przechowywania i użytkowania zarówno bagażu, jak i sprzętu sportowego. Kupno ochrony polega na wybraniu kwoty, do jakiej ubezpieczyciel będzie odpowiadał za utracone przedmioty.

[uwaga]

Bagaż można ubezpieczyć zazwyczaj na sumy nie przekraczające 3 tys. zł. Wyższa jest natomiast odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku sprzętu sportowego – nierzadko może to być nawet 10 tys. zł.

[/uwaga]

Ubezpieczenie kosztów leczenia

To podstawowa i obowiązkowa ochrona dla uczestników zagranicznych wyjazdów, na której nie należy oszczędzać. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą uwalnia poszkodowanego w wypadku poza krajem od konieczności samodzielnego pokrywania wszelkich wydatków związanych z leczeniem. W ramach tego świadczenia towarzystwo ubezpieczeniowe zobowiązuje się pokryć koszty związane m.in. z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym oraz zwrócić koszty leków czy środków opatrunkowych, a także zapewnia poszkodowanemu transport.

[uwaga]

Kupując ubezpieczenie należy sprawdzić, czy i do jakiej kwoty ubezpieczyciel jest gotowy pokryć koszty transportu medycznego – z miejsca zdarzenia do placówki medycznej, a w wyjątkowych przypadkach także powrót do kraju. Trzeba zadbać, aby w ramach tego świadczenia odpowiedzialność ubezpieczyciela była jak największa, ponieważ transport do kraju np. w pozycji leżącej może być nieraz liczony w dziesiątkach tysięcy euro!

[/uwaga]

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje kompleksową ochronę oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych oraz biznesowych. Podstawowym celem polisy turystycznej jest zapewnienie pomocy medycznej, organizacyjnej i finansowej po wypadku w obcym kraju. Aby mieć pewność, że ubezpieczenie na pewno pozwoli pokryć wszelkie możliwe koszty za granicą, należy odpowiednio dobrać elementy ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia.

Obowiązkowym elementem każdego ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Dodatkowo polisa turystyczna może zawierać przede wszystkim:

 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ochronę bagażu i sprzętu sportowego,
 • podróżne assistance,
 • koszty prowadzonych akcji ratowniczych i poszukiwawczych.

 

[uwaga]Choć zakres ubezpieczenia można elastycznie kształtować, warto zastanowić się nad jak najszerszą ochroną. Spowoduje to co prawda niewielki wzrost składki, ale pozwoli uniknąć bardzo wysokich wydatków, gdy dojdzie do szkody za granicą.[/uwaga]

 

Na jaką sumę ubezpieczyć koszty leczenia za granicą

Wysokość sumy gwarancyjnej, czyli maksymalnego limitu (kwoty) do którego ponosi odpowiedzialność zakład ubezpieczeń jest bardzo ważnym elementem polisy. Należy mieć na uwadze wysokie koszty leczenia w poszczególnych krajach, gdyż często pokrycie ich z własnej kieszeni może być bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Ustalając sumę gwarancyjną musimy założyć wariant pesymistyczny i przyjąć, że może zajść wypadek, na skutek którego doznamy znacznego uszczerbku na zdrowiu, a leczenie będzie wymagało użycia wyjątkowo kosztownych i specjalistycznych metod. Patrząc na praktyczne przykłady w tym zakresie zasadnym jest rozpatrywanie limitów na poziomie minimum równowartości 10 000 euro. Na wyjazdy do krajów takich jak Kanada i Stany Zjednoczone powinno się ustalać limity wyższe od standardowych, bowiem koszty leczenia na terytoriach wskazywanych państw są wyjątkowo wysokie. Powinny być one określone na minimalnym poziomie równowartości 20 000 – 30 000 USD.

Czy potrzebne jest mi podczas wyjazdu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykupienie takiej polisy zabezpiecza osobę ubezpieczoną przed obowiązkiem zapłaty odszkodowania osobie, której szkodę wyrządziła. Ciężar finansowy przerzucony jest wówczas na zakład ubezpieczeń. Istotną kwestią jest wybór odpowiedniej wysokości sumy gwarancyjnej (limitu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń). Suma gwarancyjna powinna być na adekwatnym do zagrożeń poziomie, ponieważ na osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, spoczywa obowiązek pełnego odszkodowania, w skład którego mogą wchodzić nie tylko koszty związane z przywróceniem rzeczy do stanu przed szkodą, ale także straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Należy pamiętać, że w sytuacji wystąpienia szkody na osobie – dotyczącej organizmu ludzkiego, zobowiązany do wypłaty odszkodowania, może ponosić bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego, koszty rehabilitacji, zakupu odpowiednich protez, lekarstw, koszty zaleconej diety, opieki medycznej, przyuczenia do zawodu, przystosowania mieszkania dla osoby poszkodowanej oraz zadośćuczynienia a w skrajnych przypadkach renty. Biorąc pod uwagę taki scenariusz suma gwarancyjna powinna być określona na poziomie równowartości minimum 80 000 -100 000 euro, czyli kwocie, która pozwoli na pokrycie wszelkich, a przynajmniej większości, kosztów związanych z naszą odpowiedzialnością za szkodę.

Inne dodatkowe ubezpieczenia

Dodatkowe ubezpieczenia związane z wyjazdem wakacyjnym to, m.in.:

 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej
 • ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej
 • ubezpieczenie kosztów anulowania biletu lotniczego
 • ubezpieczenie ochrony i pomocy prawnej
 • ubezpieczenie mieszkania lub domu na czas podróży zagranicznej.

Ubezpieczenie pomoc w podróży

Umowa ubezpieczenia pomocy w podróży obejmuje świadczenia na rzecz osób poszkodowanych i ich bliskich w nagłych sytuacjach. Zazwyczaj możemy liczyć na udzielenie informacji o działaniach jakie należy podjąć w razie nieprzewidzianego zdarzenia oraz pomoc w zakresie, np. rezerwacji biletów i hoteli, udzielenia porady medycznej, organizacji dostarczenia leków, opieki nad dziećmi, postępowania w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów, a także pomoc prawną w przypadku, gdy wejdziemy w konflikt z prawem. Zakres udzielanej w nagłych sytuacjach pomocy zależy od wykupionej opcji ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym

W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa dotyczy roszczenia osób trzecich za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez ubezpieczonego. Potrzeba wypłaty odszkodowania będzie miała miejsce, jeżeli z naszej winy doszło do uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała innej osoby. Rodzicami bądź opiekunowie odpowiadają również za szkody wyrządzone przez nieletnie dzieci.

Najczęściej stosowane przez ubezpieczycieli wyłączenia odpowiedzialności obejmują szkody:

 • wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność
 • wyrządzone w stanie ograniczonej świadomości ubezpieczonego, m.in.: w stanie po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków
 • powstałe w związku z chorobami przewlekłymi,
 • wykonywaniem niebezpiecznej pracy fizycznej
 • powstałe w związku z uprawieniem sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka, brania udziału w zawodach, wyścigach, treningach sportowych
 • wyrządzone przez zwierzęta, których ubezpieczony jest właścicielem.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany:

 • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego
 • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
 • niewłaściwym leczeniem albo niewłaściwie wykonanymi zabiegami
 • działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wojennym lub udziałem ubezpieczonego w zamieszkach akcjach protestacyjnych, chyba, że ubezpieczony zostanie niespodziewanie dotknięty  zdarzeniami wojennymi, aktami terroru
 • wylewem krwi do mózgu, zawałem, udarem.

Chcąc  zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, a także udziałem w zawodach, wyścigach i treningach sportowych, musimy zapłacić dodatkową składkę. Definicję oraz wyszczególnienie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka  znajdziemy w o.w.u. Uwaga – zdarza się, że sport niewymieniony w o.w.u., który w naszej opinii jest całkiem zwyczajny, może być przez ubezpieczyciela uznany za ekstremalny.