Ergo – Hestia – ubezpieczenie mienia

  • Ubezpieczenie mienia

Ochroną ubezpieczenia mienia w Ergo Hestii objąć można domy jednorodzinne i mieszkania, włącznie z garażem oraz piwnicą, a także niemal wszystko, co się w nich znajduje - zarówno elementy stałe takie jak okna, drzwi, zabudowy mebli, jak i mienie ruchome, czyli wszystkie przedmioty i wyposażenie, dotyczy to sprzętów i rzeczy osobistego użytku. Ubezpieczenie mienia rozszerzyć można także o ochronę budynków gospodarczych, obiektów małej architektury, ogrodzenia, anteny a nawet dzieł sztuki, antyków i zbiorów kolekcjonerskich. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty należnych świadczeń jeśli do uszkodzenia mienia doszło wskutek:

- pożaru oraz dymu i sadzy,
- zalania,
- przepięcia, wybuchu,
- huraganu, gradu, uderzenia pioruna,
- osunięcia i zapadania się ziemi,
- lawin i trzęsień ziemi,
- upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu,
- upadku drzewa lub masztu,
- huku ponaddźwiękowego,
- akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami losowymi.

Za dodatkową opłatą zakres ochrony ubezpieczenia rozszerzyć można o ryzyko kradzieży, rozboju, wandalizmu oraz powodzi. Umowę ubezpieczenia mienia można zawrzeć w jednym z dwóch wariantów – podstawowym lub rozszerzonym, które różnią się limitami odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

  • Ubezpieczenie mienia podręcznego

Podręczne mienie ruchome może zostać objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem posiadania lub jednoczesnego zawarcia ubezpieczenia mienia ruchomego znajdującego się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym od kradzieży z włamaniem i rozboju. W ramach ubezpieczenia mienia podręcznego Ergo Hestia ochroną obejmuje mienie ruchome i rzeczy osobistego użytku znajdujące się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego i osób bliskich, wspólnie z nim zamieszkujących. Sumę ubezpieczenia ustala się na podstawie wartości rzeczywistej lub odtworzonej i nie może być ona niższa niż 500 zł ani wyższa niż 6 tys. zł. Jednocześnie suma ubezpieczenie stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii za wszystkie wypadki, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia.

 

  • Ubezpieczenie oszkleń

Oszklenia znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym można objąć ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek ich stłuczenia lub pęknięcia pod warunkiem posiadania ubezpieczenia od zdarzeń losowych obejmujące stałe elementy nieruchomości. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala się według wartości odtworzonej, czyli kwoty potrzebnej na zakup i montaż szyby takiej samej, jak została zniszczona. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ergo Hestii za jeden i wszystkie wypadki.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, do których zalicza się:

- opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi,
- posiadanie i użytkowanie nieruchomości lub mienia ruchomego,
- użytkowanie urządzeń gospodarstwa domowego,
- posiadanie zwierząt domowych,
- amatorskie uprawianie sportu,
- użytkowanie rowerów, wózków inwalidzkich i sprzętu pływackiego,
- a nawet używanie broni, jeżeli użytkownik posiada wymagane przez przepisy prawa zezwolenie na jej posiadanie i używanie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody w mieniu i na osobie, wyrządzone na terytorium kraju i za granicą. Podstawowa ochrona ubezpieczenia dotyczy szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego, także tych związanych z wykonywaną przez niego pracą. Za dodatkową opłatą ochronę można poszerzyć także o osoby bliskie ubezpieczonemu, wspólnie z nim zamieszkujące. W ramach ubezpieczenia Ergo Hestia zajmuje się oceną sytuacji, pomocą prawną oraz ewentualnym uznaniem roszczeń i wypłacie odszkodowania lub prowadzeniem obrony ubezpieczonego przed nieuzasadnionym roszczeniem. Suma gwarancyjna, która jest jednocześnie granicą odpowiedzialności Ergo Hestii wynosi 200 tys. zł, z jednoczesnym limitem 100 tys. zł na jedno zdarzenie.

 

  • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej w Ergo Hestii jest pomoc prawnicza poniesiona w celu obrony praw ubezpieczonego oraz osób mu bliskich, wspólnie z nim zamieszkujących, w postępowaniach, w których występują oni w charakterze pozwanych, podejrzanych lub oskarżonych. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokryci kosztów:

- obrońcy i usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
- opinii biegłych lub rzeczoznawców,
- innych dokumentów stanowiących materiały dowodowe,
- opłat sądowych, skarbowych lub administracyjnych, które służą obronie praw ubezpieczonego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Suma ubezpieczenia wynosi 10 tys. zł, a limit odpowiedzialności za jedno zdarzenie ustalona na 5 tys. zł. Podobnie jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń mienia dostępnych w Ergo Hestii, każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia.

 

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W swej podstawowej postaci ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane przez Ergo Hestię obejmuje ochronę przed nagłymi i niezależnymi od woli ubezpieczonego zdarzeniami, które spowodowały trwałe pogorszenie się stanu zdrowia, czy nawet śmierć. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje nieszczęśliwe wypadki, do których doszło zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z zaistniałym wypadkiem w ramach ubezpieczenia Ergo Hestia zapewnia świadczenia polegające na:

- wypłaceniu 100% określonej w umowie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku częściowego urazu,
- zwrot kosztów nabycia środków pomocnicznych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych,
- koszt stomatologicznego leczenia zębów (nawet do 2 tys. zł),
- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Za dopłatą dodatkowej składki zakres świadczeń może zostać rozszerzony o zwrot kosztów leczenia. Ponadto ochroną ubezpieczenia otoczyć można także osoby bliskie ubezpieczonemu.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA
81-731 Sopot, ul. Hestii 1
Wysokość kapitału zakładowego:
185 980 900 PLN

Należy do: Grupy Ergo Hestia (Polska)