Odstąpienie od umowy ubezpieczenia Autocasco

Jeżeli umowa ubezpieczenia Autocasco została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, odstąpić od niej można w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia. Dla przedsiębiorców termin ten jest krótszy i wynosi 7 dni. Do takiego odstąpienia nie jest potrzebna zgoda Towarzystwa Ubezpieczeń, a jedynie oświadczenie w tym zakresie. Pozostaje obowiązek zapłaty składki za okres, w którym umowa obowiązywała.

Odmowa wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeń z tytułu polisy Autocasco

Towarzystwo Ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży w przypadku niespełnienia warunków zawartych w umowie Autocasco. Należy dobrze zapoznać się z warunkami umowy jeszcze przed jej podpisaniem, aby wiedzieć które trzeba spełnić względem Towarzystwa Ubezpieczeń w przypadku kradzieży pojazdu (patrz: kradzież pojazdu)

Ubezpieczenie Autocasco standardowo nie obejmuje szkód powstałych:

 • w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w dokumencie ubezpieczenia,
 • z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa właściciela pojazdu oraz wszelkich innych osób upoważnionych do użytkowania pojazdu,
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • podczas kierowania pojazdem przez ubezpieczonego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem,
 • w czasie ruchu pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu w przypadku pojazdów podlegających rejestracji – gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie był zarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego o ile brak badań technicznych miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 • w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu szkody,
 • w wyposażeniu pojazdu nie określonym we wniosku,
 • wskutek przywłaszczenia pojazdu,
 • w wyniku bieżącej eksploatacji,
 • podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa,
 • wskutek działań wojennych, a także powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji,
 • w pojazdach nielegalnie wprowadzonych na terytorium Polski,
 • w następstwie użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałych wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku lub bagażu,
 • w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia ogumienia, chyba że powstały one wskutek działania osób trzecich lub powstały jednocześnie z uszkodzeniem lub zniszczeniem innych części pojazdu, objętych ochroną ubezpieczeniową AC,
 • w elementach uszkodzonych i nie naprawionych przed zawarciem umowy,
 • wskutek kradzieży pojazdu, gdy kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu bez ich zabezpieczenia z należytą starannością przed możliwością uruchomienia pojazdu przez osobę niepowołaną (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy),
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nienależytego zabezpieczenia kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub dokumentów pojazdu polegającego w szczególności na pozostawieniu lub przechowywaniu wyżej wskazanych przedmiotów lub dokumentów w miejscu, w którym mają do nich dostęp osoby nieupoważnione (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy),
 • wskutek kradzieży pojazdu w przypadku nie zabezpieczenia pojazdu zgodnie z jego konstrukcją i nie uruchomienia wszystkich urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą, określonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (nie dotyczy kradzieży, która została dokonana z użyciem przemocy).

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: