Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ubezpieczonych (Finansowy)?

 

Rzecznik Finansowy to urząd, który w październiku 2015 roku zastąpił Rzecznika Ubezpieczonych (ta ostatnia nazwa w praktyce wciąż jest bardzo popularna). Reprezentuje interesy klientów, którzy korzystają z usług oferowanych na rynku finansowym. Rzecznik Finansowy staje po stronie klientów w sprawach dotyczących klientów zakładów ubezpieczeń, banków, biur usług płatniczych, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, biur maklerskich, SKOK-ów itp. W zależności od działu branży finansowej, Rzecznik Finansowy pełni zmienną funkcję. Przykładowo, w sytuacji sporu dotyczącego ubezpieczeń staje się rzecznikiem praw konsumenta ubezpieczenia (rzecznikiem ubezpieczeniowym do spraw ubezpieczonych). W obecnej chwili stanowisko Rzecznika Finansowego pełni Aleksandra Wiktorow. Do momentu wprowadzenia zmian pełniła ona funkcję  Rzecznika Ubezpieczonych.

Co wchodzi w skład biura Rzecznika Ubezpieczonych (Finansowego)?  

W skład Biura Rzecznika Finansowego wchodzą cztery wydziały:

  1. Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego (WUE),
  2. Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego (WBK),
  3. Pozasądowego Rozwiązywania Sporów (WRS),
  4. Administracyjno-Finansowego (WAF).

Co należy do kompetencji Rzecznika Finansowego w prawie ubezpieczeń?

Do Rzecznika Finansowego możemy skierować każde pytanie związane z prawami konsumenta ubezpieczenia czy wątpliwościami dotyczącymi stosowania prawa ubezpieczeń (np. związanych z komunikacyjnym OC). Do zakresu jego kompetencji należy:

  • rozpatrywanie skarg i wniosków, kierowanych przez klientów indywidualnie, a związanych z niesłuszną w opinii klienta odmową uznania reklamacji przed ubezpieczyciela,
  • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej lub zmianę prawa w kwestiach dotyczących organizacji rynku ubezpieczeniowego,
  • informowanie właściwych organów o zaobserwowanych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu podmiotów rynku ubezpieczeniowego,
  • prowadzenie akcji i działań informacyjno-edukacyjnych związanych z ochroną praw klienta,
  • opiniowanie i analizowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji rynku ubezpieczeniowego,
  • kreowanie możliwości polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

Kiedy można zwrócić się do Rzecznika o pomoc w sprawach ubezpieczonych?

Skarga do Rzecznika Finansowego powinna być drugim krokiem. Pierwszym jest zawsze złożenie odwołania do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Towarzystwo ma 30 dni na odpowiedź. Jeśli jest negatywna albo ubezpieczyciel nie udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni, wówczas można zwrócić się po pomoc do Rzecznika Finansowego.

Rzecznik ubezpieczonych – kontakt

Al. Jerozolimskie 87

02-001 Warszawa

tel. +48 22 333-73-26 lub +48 22 333-73-27

http://rf.gov.pl/kontakt