Wypadek, kolizja

Chcąc zgłosić szkodę, należy skontaktować się bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeń, u którego mamy wykupioną polisę oraz podać informacje odnośnie zdarzenia i danych identyfikacyjnych (numer polisy, numer rejestracyjny pojazdu lub VIN). Obowiązek ten ciąży zarówno na sprawcy szkody jak i na poszkodowanym – osobie zgłaszającej roszczenie odszkodowawcze. Należy pamiętać o dokładnym gromadzeniu informacji i dowodów na miejscu wypadku.

Przy formułowaniu oświadczenia sprawcy szkody należy zwrócić uwagę na:

 • Zebranie danych personalnych kierującego pojazdem; w przypadku, gdy kierujący nie jest posiadaczem pojazdu to również dane właściciela, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr PESEL, numer prawa jazdy, numer dowodu rejestracyjnego,
 • Zrobienie szczegółowego opisu okoliczności zdarzenia, sporządzenie wykazu uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;
 • Jeżeli na miejscu zdarzenia znajdują się świadkowie, warto spisać ich dane oraz poprosić o złożenie podpisu na oświadczeniu sprawcy odszkodowania. Istotne znacznie może mieć również udokumentowanie szkód poprzez wykonanie zdjęć, zanim pojazd zostanie przemieszczony.

Jak postępować, gdy uczestniczymy w wypadku drogowym?
Podstawowe obowiązki osoby uczestniczącej w wypadku to:

 • zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym w zdarzeniu;
 • niezwłoczne zawiadomienie policji, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo; nie ma obowiązku wzywania policji w przypadku drobnych szkód, w których nie ma osób rannych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; działania zabezpieczające;
 • zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody;
 • zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych;
 • udzielenie pozostałym uczest nikom zdarzenia informacji, pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie Towarzystwa Ubezpieczeń sprawcy szkody.

Obowiązek dostarczenia do Towarzystwa Ubezpieczeń dowodów dotyczących wypadku spoczywa zarówno na sprawcy szkody (kierujący, posiadacz pojazdu), jak i na poszkodowanym, zgłaszającym roszczenie odszkodowawcze. Osoba zgłaszająca roszczenie odszkodowawcze powinna w szczególności zadbać o:

 1. spisanie odpowiednio sformułowanego oświadczenia sprawcy szkody; powinno ono zawierać:
  • dane personalne kierującego pojazdem, a jeśli nie jest on jednocześnie posiadaczem, także dane właściciela pojazdu tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub numer PESEL, numer prawa jazdy;
  • dane dotyczące pojazdów biorących udział w zdarzeniu (marka i model, numer rejestracyjny);
  • obszerny opis okoliczności zdarzenia;
  • możliwy do ustalenia na miejscu zdarzenia wykaz uszkodzeń pojazdów uczestniczących w wypadku;
  • szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia;
 2. spisanie danych świadków zdarzenia; najlepiej zwrócić się z prośbą o złożenie podpisów na oświadczeniu sprawcy szkody;
 3. jeśli to możliwe, wykonanie zdjęć pojazdów bezpośrednio po wypadku, zanim zostaną przemieszczone w inne miejsce, tzn. tak, jak stały po zatrzymaniu.

  W przypadku, gdy osoba, którą wskazujemy jako sprawcę szkody, nie zgadza się z naszym stanowiskiem, albo gdy odmawia lub utrudnia nam zebranie niezbędnych dowodów w sprawie wypadku – należy wezwać policję.

Sytuacje, w których należy wezwać policję:

 • sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności oraz nie chce podpisać oświadczenia o winie,
 • sprawca nie ma ubezpieczenia OC,
 • sprawca zdarzenia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • posiadasz pojazd kredytowany przez bank,
 • są ranni i/lub zabici;

Poradnik:

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadzwoń do nas:
801 000 000

Lub wypełnij poniższy formularz, a my odezwiemy się do Ciebie!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja Konsultant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa przy Al. Wilanowska 212, zwaną dalej „Agencja Konsultant”, w celach marketingowych, w szczególności w celu nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r., nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Agencja Konsultant oraz podmiotów powiązanym kapitałowo z Agencja Konsultant za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Zobacz również: