Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – NNW

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez ubezpieczonego polegające na trwałym uszczerbku na zdrowiu lub śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, jeżeli wypadek był spowodowany:

  • popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego
  • prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu bez wymaganych uprawnień
  • niewłaściwym leczeniem albo niewłaściwie wykonanymi zabiegami
  • działaniami wojennymi, aktami terroru, stanem wojennym lub udziałem ubezpieczonego w zamieszkach akcjach protestacyjnych, chyba, że ubezpieczony zostanie niespodziewanie dotknięty  zdarzeniami wojennymi, aktami terroru
  • wylewem krwi do mózgu, zawałem, udarem.

Chcąc  zabezpieczyć się przed nieszczęśliwymi wypadkami związanymi z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka lub sportów ekstremalnych, a także udziałem w zawodach, wyścigach i treningach sportowych, musimy zapłacić dodatkową składkę. Definicję oraz wyszczególnienie sportów ekstremalnych i sportów wysokiego ryzyka  znajdziemy w o.w.u. Uwaga – zdarza się, że sport niewymieniony w o.w.u., który w naszej opinii jest całkiem zwyczajny, może być przez ubezpieczyciela uznany za ekstremalny.