Rozszerzenie umowy ubezpieczenia.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć mienia ruchomegoznajdującego się wewnątrz ubezpieczonych pomieszczeń. Zasadą jest ubezpieczenie mienia ruchomego na tzw. sumy stałe. Oznacza to przyjęcie jego wartości do umowy jako suma ubezpieczenia, tj. górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Rzadziej stosowane jest ubezpieczenie na tzw. pierwsze ryzyko. Suma ubezpieczenia jest także wartością stałą, ale określoną przez ubezpieczającego jako wysokość maksymalnej szkody w ubezpieczonym mieniu.

Rozszerzony wariant ubezpieczenia obejmować może również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez osoby objęte ubezpieczeniem w granicach ubezpieczonej nieruchomości. Wpływa to na wysokość składki, chyba że ubezpieczenie OC jest składnikiem podstawowego wariantu ubezpieczenia. Zyskujemy ochronę ubezpieczeniową na wypadek np. spowodowania szkód sąsiadom na skutek zalania ich mieszkań, szkód spowodowanych przez nasze dzieci i należące do nas zwierzęta.