Czym jest ubezpieczenie Autocasco (AC)

Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. celu celem ubezpieczenia jest ochrona majątku przed konsekwencjami szkód spowodowanych z winy kierującego pojazdem lub w wyniku zdarzeń losowych. AC chroni w takich sytuacjach, jak:

  • kradzież
  • wypadek / kolizja
  • żywioły

Przedmiotem ubezpieczenia AC jest pojazd wraz z wyposażeniem. Polisa Autocascochroni właściciela od strat na wartości lub utracie pojazdu. Maksymalna wypłata odszkodowania z polisy AC wyniesie tyle, co wartość samochodu określona w umowie ubezpieczenia. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia AC określony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (tzw. OWU). Autocasco ma przede wszystkim zrekompensować koszty, które Ubezpieczony może ponieść w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia drogowego, spowodowanego z winy Ubezpieczonego. Rozszerzone opcje ubezpieczenia AC chronią również majątek Ubezpieczonego, jeśli szkoda została spowodowana w warunkach, na które Ubezpieczony nie miał wpływu: kradzież, działanie żywiołów, czy wandalizm. Autocasco standardowo działa na terenie RP, ale możliwe jest jego terytorialne rozszerzenie.