Suma ubezpieczenia a wartość pojazdu

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia Autocasco deklaruje się wartość rynkową pojazdu, który zamierzamy ubezpieczyć. Na podstawie wyceny pojazdu do ubezpieczenia określana jest suma ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej. Dlatego tak ważne jest, aby precyzyjnie określić wartość samochodu do ubezpieczenia AC.

Wartość pojazdu – co to jest i jak ją sprawdzić

Podanie wartości samochodu do ubezpieczenia wyższej niż faktyczna nie powoduje, że za pojazd otrzymamy wyższe odszkodowanie. Należy pamiętać, że podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dokonana przez towarzystwo ubezpieczeń szczegółowa wycena wartości pojazdu na dzień powstania szkody (niekiedy na dzień wypłaty odszkodowania). Utrzymanie sumy ubezpieczenia nie zawsze będzie możliwe. Niekoniecznie będzie to suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Zawyżenie sumy ubezpieczenia spowodować może jedynie zwiększenie wysokości składki. Klienci często nie są pewni, jak sprawdzić wartość rynkową pojazdu – dobrym rozwiązaniem jest sprawdzanie cen na znanych portalach internetowych, zawierających ogłoszenia chęci kupna i sprzedaży pojazdu. Można tam sprawdzić zarówno ogólną średnią wartość rynkową pojazdu, jak i różnice cenowe dotyczące poszczególnych opcji wyposażenia.

Wartość ubezpieczenia

Termin ten często mylony jest z sumą ubezpieczenia, tymczasem wartość pojazdu a suma ubezpieczenia to odmienne terminy. Wartością ubezpieczenia jest zwykła wartość przedmiotu ubezpieczenia. Klienci zakładów ubezpieczeń miewają wątpliwości co do prawidłowego określenia wartości ich mienia w momencie zawierania umowy ubezpieczenia oraz w momencie obliczania odszkodowania. Spornych sytuacji relatywnie najwięcej jest właśnie w wypadku ubezpieczenia Autocasco. Wniosek ubezpieczeniowy wypełniany w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Autocasco zawiera m.in. informację dotyczącą przybliżonej wartości ubezpieczeniowej samochodu lub motocykla. Na podstawie tej informacji, zakład ubezpieczeń określa sumę ubezpieczenia, która często odpowiada zadeklarowanej orientacyjnie przez klienta wartości pojazdu. Problem pojawia się w momencie, gdy dochodzi do szkody i zgodnie z OWU trzeba ustalić realną wartość pojazdu, zazwyczaj przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych. Wtedy często okazuje się, że wartość pojazdu jest niższa od deklarowanej w momencie zawierania umowy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia a wartość ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to określona w umowie kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Suma ubezpieczenia odnoszona jest do wartości ubezpieczeniowej. W przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel nie pokrywa szkód przekraczających wartość sumy ubezpieczenia. Należy zwrócić uwagę na definicję sumy ubezpieczenia zawartą w warunkach umowy (OWU). Ubezpieczyciele często określają sumę ubezpieczenia jako ustaloną aktualną, tj. rzeczywistą wartość pojazdu, nieprzekraczającą jego wartości rynkowej. Suma ta przedstawiana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd lub po szkodzie całkowitej, nie powinno zmniejszyć wartości pojazdu. Może tak się zdarzyć, jeśli do szkody doszło po upływie dłuższego czasu od daty zawarcia umowy. Jeżeli sumę ubezpieczenia zdefiniowano jako wartość rynkową pojazdu (z podaniem źródła wyceny np. Eurotax, Info-Ekspert), towarzystwo ubezpieczeń przy ustaleniu odszkodowania powinno obliczyć wartość pojazdu w oparciu o wartość rynkową, ustaloną na podstawie tego samego źródła wyceny (tj. Eurotax, Info-Ekspert). Natomiast jeżeli w warunkach umowy (OWU) znajduje się zapis, iż suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego, oznacza to, że to ubezpieczający pojazd jest odpowiedzialny za ustalenie sumy ubezpieczenia w odpowiedniej wysokości, a towarzystwo ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za zawyżenie lub zaniżenie sumy ubezpieczenia, jeśli taka miała miejsce. Po powstaniu szkody, w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia pojazdu w stosunku do jego wartości rynkowej, towarzystwo ubezpieczeń wyliczy odszkodowanie w proporcjonalnej wysokości, w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu.