Suma ubezpieczenia a wartość pojazdu

W momencie zawierania umowy ubezpieczenia Autocasco deklaruje się wartość ubezpieczanego pojazdu, na podstawie której określana jest suma ubezpieczenia, jak też wysokość składki. Należy pamiętać, aby precyzyjnie określić wartość pojazdu. Podanie wartości pojazdu wyższej niż faktyczna nie powoduje, że pojazdu otrzymamy wyższe odszkodowanie. Podstawą do wypłaty odszkodowania będzie dokonana przez Towarzystwo Ubezpieczeń szczegółowa wycena wartości pojazdu na dzień powstania szkody (niekiedy na dzień wypłaty odszkodowania) i nie koniecznie będzie to suma ubezpieczenia, którą określono przy zawieraniu ubezpieczenia. Zawyżenie sumy ubezpieczenia spowodować może jedynie zwiększeniem wysokości składki.

Należy zwrócić uwagę na definicję sumy ubezpieczenia zawartą w warunkach umowy (OWU). Towarzystwa Ubezpieczeń często określają sumę ubezpieczenia jako ustaloną aktualną, tj. rzeczywistą wartość pojazdu, nie przekraczającą jego wartości rynkowej. Suma ta przedstawiana jest na podstawie wyceny rzeczoznawcy lub danych zamieszczonych w fachowych katalogach. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie sumy ubezpieczenia i przy wypłacie odszkodowania za skradziony pojazd lub po szkodzie całkowitej, nie powinno zmniejszyć wartości pojazdu. Może tak się zdarzyć, jeśli do szkody doszło po upływie dłuższego czasu od daty zawarcia umowy. Jeżeli sumę ubezpieczenia zdefiniowano jako wartość rynkową pojazdu (z podaniem źródła wyceny np. Eurotax, Info-Ekspert), Towarzystwo Ubezpieczeń przy ustaleniu odszkodowania powinno obliczyć wartość pojazdu w oparciu o wartość rynkową, ustaloną na podstawie tego samego źródła wyceny (tj. Eurotax, Info-Ekspert). Natomiast jeżeli w warunkach umowy (OWU) znajduje się zapis, iż suma ubezpieczenia jest ustalana przez ubezpieczającego, oznacza to, że to ubezpieczający pojazd jest odpowiedzialny za ustalenie sumy ubezpieczenia w odpowiedniej wysokości, a Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za zawyżenie lub zaniżenie sumy ubezpieczenia, jeśli taka miała miejsce. Po powstaniu szkody, w przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia pojazdu w stosunku do jego wartości rynkowej, Towarzystwo Ubezpieczeń wyliczy odszkodowanie w proporcjonalnej wysokości, w jakiej pozostaje suma ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu.