Ubezpieczenia społeczne a gospodarcze

Ubezpieczenia dzielą się na dwie najbardziej podstawowe grupy: ubezpieczenia społeczne i gospodarcze. Obie grupy bardzo się od siebie różnią. Poniżej przybliżymy najważniejsze z tych różnic i dowiemy się, co to jest ubezpieczenie społeczne.

Różnice między ubezpieczeniami społecznymi a gospodarczymi

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce odróżnia od siebie przede wszystkim osoba, która opłaca składki ubezpieczeniowe. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych to my jako osoby, które zdecydowały się na dane ubezpieczenie, jesteśmy zobowiązani do płacenia wszystkich składek. W przypadku ubezpieczeń społecznych za opłacenie należnych składek odpowiada nasz pracodawca. To na nim spoczywa główny ciężar. Ubezpieczenie społeczne nieraz mylone jest ze zdrowotnym, jednak różnice między ubezpieczeniem społecznym a zdrowotnym w praktyce są znaczne.

Kolejną ważną różnicą między ubezpieczeniami gospodarczymi a społecznymi jest obowiązkowość. Ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, a obowiązek ten powstaje z mocy ustawy. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ubezpieczeń gospodarczych, które zazwyczaj są dobrowolne. Oznacza to, że jeśli nie chcemy, nie musimy ich wykupywać – stają się one aktywne w momencie, kiedy podpiszemy stosowną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia społeczne

Wszyscy obywatele Polski są objęci ubezpieczeniem społecznym z mocy prawa w ramach tak zwanej polityki socjalnej państwa. Oznacza to, że ubezpieczenie tego typu ma charakter powszechny i obowiązkowy.

Jednym z podstawowych obowiązków płatników składek jest naliczenie i opłacenie za ubezpieczonych składek na ubezpieczenie społeczne, składających się z ubezpieczenia: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Wypłaty z tych ubezpieczeń mogą mieć charakter krótkoterminowy, długoterminowy lub dożywotni.

Ubezpieczenia gospodarcze

Ubezpieczenia gospodarcze dzielimy na majątkowe i osobowe. Obejmują one wszystkie oferty, które interesują posiadaczy pojazdów (wszystkie ubezpieczenia samochodowe – komunikacyjne) lub nieruchomości oraz tych, którzy pragną zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich bliskich w razie nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia majątkowe to przede wszystkim ubezpieczenia mienia (na przykład ubezpieczenie samochodu, nieruchomości) oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (zabezpieczenie przed koniecznością wypłaty odszkodowania osobie, której możemy wyrządzić szkodę).

Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenia osobowe to taki rodzaj ubezpieczeń, którego przedmiotem są niezbywalne dobra o charakterze osobistym, czyli zdrowie i życie. W przeciwieństwie do ubezpieczenia majątkowego, wysokość odszkodowania nie zależy tu od wartości szkody, lecz jest to stała, określona wartość, z góry określona już podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem.

Rodzaje ubezpieczeń społecznych i gospodarczych

W skład ubezpieczeń społecznych wchodzą:

  • ubezpieczenie emerytalne
  • ubezpieczenie rentowe
  • ubezpieczenie chorobowe
  • ubezpieczenie wypadkowe

W skład ubezpieczeń gospodarczych wchodzą:

  • ubezpieczenie majątkowe
  • ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenia osobowe są ubezpieczeniami życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej. Podział ubezpieczeń osobowych ze względu na rodzaj zdarzeń:

  • życiowe – wypadkiem jest śmierć lub dożycie określonego wieku,
  • wypadkowe – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia majątkowe to ubezpieczenie majątku w formie rzeczy bądź sytuacji majątkowej ubezpieczonego. Rodzaje ubezpieczeń majątkowych ze względu na przedmiot:

  • rzeczowe – ubezpieczenie majątku w postaci rzeczy, dóbr materialnych,
  • majątkowe sensu stricte – ubezpieczenie sytuacji majątkowej ubezpieczonego.

Podobieństwa między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi

Obie sfery działania ubezpieczeń łączy podobieństwo celów oraz większość spełnianych przez nie funkcji (przede wszystkim ochronna).