Aktualności2 grudnia 2015

KNF: Projekt „Wytyczne dotyczące systemu zarządzania produktem”

Komisja Nadzoru Finansowego finalizuje prace nad projektem nowych wytycznych dla sektora ubezpieczeniowego, tj. „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem”.

 

W ocenie KNF przygotowany projekt wytycznych ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego w postaci zapewnienia jego stabilności, bezpieczeństwa, zaufania do rynku oraz zapewnienia ochrony interesów jego uczestników. KNF zwraca uwagę, iż zorganizowanie przez zakład ubezpieczeń efektywnego systemu zarządzania produktem powinno być jednym z nadrzędnych celów każdego zakładu ubezpieczeń. Efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wywiązania się zakładu ubezpieczeń z umownych zobowiązań, ma bowiem wpływ zarówno na wyniki finansowe i wypłacalność zakładu ubezpieczeń, ale również na jakość relacji z klientami, a w konsekwencji na zaufanie do samego zakładu i całego rynku finansowego. Zdaniem Organu Nadzoru, jakość systemu zarządzania produktem ma wpływ na wiele obszarów działalności zakładu ubezpieczeń i może wiązać się z nim wiele ryzyk, w tym: ryzyko produktu, utraty reputacji, prawne i operacyjne. System zarządzania produktem powinien brać pod uwagę oczekiwania, interesy i cechy klientów. Powinien on służyć minimalizowaniu skutków potencjalnych strat klientów wynikających z nieprawidłowości w systemie zarządzania produktem, a także zapewnić prawidłowe zarządzanie konfliktem interesów.

 

Wytyczne przewidują obowiązki regularnych przeglądów systemu zarządzania produktem, określone, często nowe, obowiązki dla zarządów i rad nadzorczych oraz opracowanie i wdrożenie stosownych procedur. KNF wprowadza również wymogi dotyczące: projektowania produktu, jego dystrybucji, stałego monitoringu, identyfikacji i dokumentacji wad produktu. Część wytycznych dotyczy procesów likwidacji szkód i rozpatrywania skarg, jak również badania satysfakcji klientów.  

 

Wytyczne KNF będą stanowić ramy dla prawidłowej organizacji systemu zarządzania produktem oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Są one zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów zarządzania produktem.

 

KNF podkreśla, że Wytyczne powinny być stosowane w sposób proporcjonalny w zależności od charakteru, skali i złożoności ryzyk właściwych dla produktów oferowanych przez zakład ubezpieczeń.

 

Opracowany przez KNF dokument jest z jednej strony odpowiedzią na nieprawidłowości związane z dystrybucją produktów o charakterze inwestycyjnym, a z drugiej strony uwzględnia fakt, że produkty te nie gwarantują ochrony ulokowanego kapitału i osiągnięcia zysku, a brak wystarczającej polityki informacyjnej ze strony zakładu ubezpieczeń i występującego w jego imieniu pośrednika ubezpieczeniowego powoduje, że klienci nie zawsze są świadomi jakiego rodzaju umowę zawarli, jakie wynikają z niej ryzyka, jakie spoczywają na nich obowiązki oraz jakie są warunki wypłaty świadczeń.

 

KNF oczekuje, że Wytyczne zostaną wprowadzone do dnia 1 stycznia 2016 r. Warto zwrócić uwagę, że Wytyczne były przedmiotem publicznych konsultacji, jednak nie jest jasne w jakim zakresie regulator uwzględnił uwagi i propozycje przedstawicieli rynku.

 

Projekt „Wytycznych dotyczących systemu zarządzania produktem” jest dostępny na stronie internetowej KNFu pod adresem:

http://www.knf.gov.pl/Images/Wytyczne_dot_systemu_zarzadzania_produktem_tcm75-41933.pdf

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp p.

zestawienie logo_srodek

 

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę