Nowa ustawa i niezauważona zmiana w kodeksie cywilnym

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 14.12.2015, w kategorii:

Wiele słów już powiedziano i napisano na temat nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przy czym skupiono się, przede wszystkim, na treści nowych przepisów, które wynikają właśnie z nowej ustawy. Tymczasem niewiele uwagi póki co poświęca się zmianom, jakie nowa ustawa wprowadza do już obowiązujących przepisów prawa. Jedną z takich zmian jest modyfikacja art. 814 § 4 Kodeksu cywilnego.

 

W świetle art. 441 nowej ustawy, w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) art. 812 § 4 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczyciel nie poinformował ubezpieczającego będącego konsumentem o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym ubezpieczający będący konsumentem dowiedział się o tym prawie. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.”

 

Co wynika z przytoczonego przepisu?

 

Przede wszystkim, wprowadza nowy obowiązek nieznany do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje) polegający na konieczności poinformowania ubezpieczającego, będącego konsumentem, o prawie odstąpienia od umowy. W praktyce oznacza to konieczność przekazania konsumentowi wyraźnej informacji (i to raczej nie w treści OWU) o przysługującemu konsumentowi prawie odstąpienia od umowy. Naruszenie tego obowiązku będzie rodziło bardzo daleko idące skutki. Mianowicie konsument niepoinformowany o prawie odstąpienia od umowy ubezpieczenia będzie mógł od takiej umowy odstąpić w każdym czasie, ponosząc jedynie koszty ochrony ubezpieczeniowej za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Przepis mówi, co prawda, o składce za okres ochrony, ale doświadczenia procesowe pokazują, że tego typu przepisy, interpretowane z reguły na korzyść konsumenta, raczej należy wykładać bardzo wąsko. Innymi słowy, mówiąc o składce, raczej należy mieć na uwadze koszty ryzyka, a nie całą składkę ubezpieczeniową.

 

W kontekście tego przepisu należy też chyba zweryfikować kwestię ewidencjonowania różnego rodzaju oświadczeń i zapewnień składanych przez klienta np. we wniosku o ubezpieczenie. Z całą pewnością oświadczenie o uzyskaniu informacji o prawie odstąpienia od umowy powinno być jednym z dodatkowych oświadczeń klienta w takim przypadku.

 

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp p.

zestawienie logo_srodek

 

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Sierpień 2018

Sierpień 2018

Brak ubezpieczenia OC wykryje UFG

Brak ubezpieczenia OC wykryje UFG

Jakie są tajemnice polisy OC?

Jakie są tajemnice polisy OC?