Aktualności20 września 2014

OC, a umowa kupna-sprzedaży samochodu

Kwestia OC po kupnie lub sprzedaży samochodu dla wielu kierowców pozostaje niejasna. Na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu transakcji i jakie obowiązki związane z obowiązkowym OC mają zbywca i nabywca samochodu?

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK po zawarciu transakcji na nowego właściciela pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z polisy OC zawartej przez jego poprzednika. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu w dwóch przypadkach – z upływem okresu, na który została zawarta lub w momencie, kiedy nabywca pojazdu wypowie ją wcześniej na piśmie. To ważne dla obydwu stron zawierających umowę kupna-sprzedaży.

 

Sprzedający może otrzymać zwrot zapłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, ale powinien tę kwestię uregulować z nabywcą przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, np. poprzez doliczenie części składki do ceny pojazdu, gdy nabywca będzie chciał kontynuować polisę do końca jej ważności. Z kolei w przypadku, gdy w trakcie zawierania transakcji nowy posiadacz auta deklaruje, że złoży pisemne wypowiedzenie umowy polisy OC (co skutkuje otrzymaniem przez sprzedającego zwrotem składki od zakładu ubezpieczeń), należy dodatkowo zabezpieczyć się poprzez włączenie do umowy klauzuli zobowiązującej nabywcę do zwrotu określonej kwoty, jeśli ostatecznie zdecyduje o pozostaniu przy ubezpieczeniu.

 

Nabywca z kolei powinien wiedzieć, że w przypadku gdy nie wypowie umowy OC przejętej wraz z prawem własności pojazdu, umowa zostanie rozwiązana z ostatnim dniem okresu, na jaki została zawarta, a także że nie zostaje ona automatycznie przedłużona. Wypowiedzenie umowy OC może natomiast złożyć w każdym dniu, licząc od dnia przejścia własności pojazdu, do ostatniego dnia trwania umowy. Ulega ona rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia, a posiadaczowi, który przeniósł prawo własności pojazdu (zbywcy) należy się zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w ciągu 14 dni od daty wypowiedzenia umowy (bez względu na ewentualne szkody).

 

Obowiązki zbywcy i nabywcy

Sprzedający jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu. Musi to uczynić w ciągu 14 dni. W piśmie powinien też podać dane nowego posiadacza pojazdu (w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL). Z kolei nabywca pojazdu bierze odpowiedzialność za uiszczenie kwoty składki należnej za okres od dnia, w którym przeniesiono na niego prawa własności tego pojazdu. Ważne: Do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu zbywca i nabywca płacą składkę solidarnie, a więc towarzystwo może wybrać od kogo pobierze opłatę za zaległy okres.

 

Tych informacji nie powinno zabraknąć podczas konstruowania umowy:

  • data zawarcia – od niej też zależy kto zostanie obciążony szkodą spowodowaną danym pojazdem, a także kto powinien zapłacić pozostałą część składki ubezpieczenia OC,

  • pełne dane sprzedającego i kupującego – imię, nazwisko, adres zamieszkania, Pesel lub nazwę, siedzibę oraz Regon (w przypadku transakcji z firmą) oraz podpisy stron umowy,

  • pełne dane pojazdu,

  • oświadczenie kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,

  • ustaloną przez strony wartość pojazdu na dzień kupna,

  • oświadczenie o stanie prawnym pojazdu (należy sprawdzić, czy auto jest wolne od wad prawnych, praw osób trzecich oraz czy nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia np. kredytu). Należy także zawrzeć informację iż w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,

  • należy ustalić, kogo obciążają koszty wynikające z realizacji transakcji,

  • pokwitowania przejęcia pojazdu i pobrania ustalonej kwoty za pojazd,

  • informacji co do ilości sporządzonych egzemplarzy umowy.

Udostępnij

Popularne tagi

+ Rozwiń

MOGĄ SPODOBAĆ CI SIĘ RÓWNIEŻ

Powitanie z Afryką | Konkurs | Logo
Aktualności 31 sierpnia 2022

Powitanie z Afryką

Czytaj dalej
Aktualności 31 sierpnia 2018

Sierpień 2018

Czytaj dalej

Porównuj i oszczędzaj!

Mądrze wybieraj ubezpieczenie: komunikacyjne, nieruchomości, turystyczne, życia i zdrowia. Zadzwoń, wylicz online lub przyjdź do placówki

Sprawdź

 

Chcesz ubezpieczyć się osobiście?

Spotkaj się z naszym doradcą.

Znajdź placówkę