Liczby mówią, że wpływy z OC rosną

Jakub Nowiński Jakub Nowiński
Opublikowano: 28.09.2018, w kategorii:

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował sprawozdanie za pierwsze półrocze 2018 roku. Wynika z niego, że rynek ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych się stabilizuje. Pomimo spadku liczby kar, przychody UFG rosną. Jesteście gotowi na parę dużych liczb?

Składki wnoszone przez zakłady ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły łącznie 101.575.149,67 zł. Przychody od zakładów krajowych stanowiły aż 98.661.200,54 zł, natomiast z zakładów zagranicznych do funduszu wpłynęło – 2.913.949,13 zł.

Składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w pierwszej połowie tego roku wzrosła o 351 mln zł, z czego aż 348 mln zł stanowiły wpływy z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku przychody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w I półroczu 2018 roku zwiększyły się o 4.559.634,78 zł, co stanowi 4,7 procenta rok do roku. Warto zauważyć, że przychody ze składek od krajowych zakładów zwiększyły się o 4,91 proc., czyli 4.615.996,29 zł, natomiast przychody pochodzące od zakładów zagranicznych spadły o 1,9 proc, co daje kwotę 56.361,51 zł.

Przychody z tytułu opłat

Przychody z tytułu opłat odnoszą się do wpływów z braku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia. Opłaty z tego tytułu są naliczane na podstawie poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Adekwatnie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1747) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 2.100 zł, co świadczy o pięcioprocentowym wzroście względem roku ubiegłego. Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC były niższe o 1,16 proc. i wyniosły 82.627.650,00 zł. (W pierwszym półroczy 2017 roku wynosiły one 965.952,40 zł.)

Przychody z tytułu regresów

Przychody z tytułu regresów odnoszą się do roszczeń od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego odszkodowania lub świadczenia. Kwota regresu oprócz wypłaconego odszkodowania lub świadczenia obejmuje także koszty likwidacji szkód, z wyłączeniem kwot, o których jest mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy.

Windykacja regresu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego odbywa się w trzech etapach.  Na początku postępowania regresowego Fundusz wzywa odpowiedni podmiot do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. Następnym krokiem jest wszczęcie postępowania przed sądem powszechnym w przypadku dalszego braku zapłaty. Dopiero po trzech miesiącach od daty otrzymania wezwania i braku chęci polubownego rozwiązania problemu, Fundusz przekazuje sprawę na drogę egzekucji sądowej.

Przychody z tytułu roszczeń regresowych pierwszym półroczu 2018 roku zwiększyły się o 4.373.195,32 zł i wyniosły łącznie 26.398.865,31 zł, co w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku oznacza 19,85 % wzrostu.  

Zarówno w trybie dobrowolnym, jak i egzekucyjnym w dniu 30 czerwca 2018 roku prowadzono łącznie 16.449 postępowań regresowych na kwotę 249.044.616,26 zł. Dla porównania 30 czerwca ubiegłego roku takich postępowań w toku było 16.185, a ich łączna wartość wynosiła 224.019.269,03 zł. Analizując dane, możemy wywnioskować, że ilość spraw w toku wzrosła o 1,63 proc, a ich wartość o 11,17 proc.  

Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych

Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowią tzw. podstawową działalność Funduszu. W pierwszym półroczu 2018 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły 48.184.024,46 zł, co oznacza wzrost względem pierwszego półrocza 2017 roku o 3.066.526,41 zł, co stanowi 6,8 proc.

Dochodzone zwroty odszkodowań zmniejszają wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Łączna wartość zwrotów odszkodowań pierwszej połowie 2018 roku wyniosła 1.641.069,07 zł. Dla porównania w pierwszym półroczu 2017 roku wartość zwrotów odszkodowań wynosiła łącznie 1.969.172,94 zł, co oznacza spadek o 328.103,87 zł, czyli 16,66 proc.

JN

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

Wzrost cen polisy OC

Wzrost cen polisy OC

Allianz zmodyfikował ofertę turystyczną

Allianz zmodyfikował ofertę turystyczną

PZU Wojażer zyskuje wersję górską

PZU Wojażer zyskuje wersję górską