Zmiana ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r.

Piotr Czublun Piotr Czublun
Opublikowano: 12.10.2015, w kategorii:

9 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu zapewnienie zgodności ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz ujednolicenie i uproszczenie systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym.

Wprowadza ona jeden mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, zarówno w obrocie profesjonalnym, jak w nieprofesjonalnym i w transakcjach z udziałem konsumentów. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych będą stanowić sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8 punktów procentowych.shutterstock_156019661 W ustawie Kodeks cywilny uchwalona ustawa wprowadza mechanizm naliczania odsetek cywilnych w oparciu o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, przyjmując, iż odsetki ustawowe (kapitałowe) będą równały się stopie referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, natomiast odsetki za opóźnienie będą równały się stopie referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.

W ustawie Kodeks cywilny nowa ustawa wprowadza mechanizm ustalania odsetek maksymalnych w oparciu o stopę referencyjną NBP, a nie jak dotychczas o stopę lombardową. Ustawa przyjmuje bowiem, iż maksymalne odsetki wynikające z czynności prawnych oraz maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie będą stanowiły dwukrotność wysokości odpowiednio odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie. Przyjęto, iż stopa referencyjna NBP stanowiąca podstawę naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych obowiązująca w dniu 1 stycznia ma zastosowanie do dnia 30 czerwca tego roku, natomiast stopa obowiązująca w dniu 1 lipca ma zastosowanie do dnia 31 grudnia tego roku. Minister Sprawiedliwości, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim”, będzie ogłaszał wysokość odsetek ustawowych, a minister właściwy do spraw gospodarki będzie ogłaszał, w drodze obwieszczenia w „Monitorze Polskim” wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

            Uchwalona ustawa wyłącza w stosunku do transakcji handlowych stosowanie regulacji Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek za opóźnienie. Do transakcji tych będą miały zastosowanie przepisy dotyczące odsetek maksymalnych, gdy strony ustalą w umowie odsetki wyższe niż przewidziane zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

            Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia terminu zapłaty oraz ustalenia terminu na przeprowadzenie badania zgodności towaru lub usługi z umową w przypadku rażącej nieuczciwości wobec wierzyciela i dookreśla pojęcie ‘rażącej nieuczciwości’. Wprowadzono również przepis, zgodnie z którym dłużnik i wierzyciel nie mogą uzgadniać terminu doręczenia faktury lub rachunku, co ma na celu wyeliminowanie możliwości nadmiernego odsuwania w czasie terminów doręczania faktur czy rachunków.

Przyjęto także regulację, iż kwota 40 euro, przysługująca wierzycielowi z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, jest naliczana od jednej umowy niezależnie od liczby wystawionych faktur w ramach transakcji. Jedynie w przypadku zastrzeżenia w umowie, że świadczenie będzie następować w częściach, rekompensata będzie przysługiwać odrębnie od każdej niezapłaconej części. Ustawa przewiduje również możliwość ustalenia w umowie harmonogramu płatności w ratach, pod warunkiem, że ustalenie takie nie będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Ustawa wprowadza ponadto, iż w przypadku gdy postanowienia umowy ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika określone w ustawie są nieważne, w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Przewiduje, iż do transakcji handlowych zawartych oraz transakcji handlowych zawieranych w wyniku przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 1 stycznia 2016 r., zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe.

Piotr Czublun
radca prawny/partner

CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp p.

zestawienie logo_srodek

Polecane wpisy z tej kategorii

Popularne tagi

Mogą spodobać Ci się również

OC już nie drożeje, ale również nie stanieje

OC już nie drożeje, ale również nie stanieje

Bezpieczniejsze święta na polskich drogach

Bezpieczniejsze święta na polskich drogach

Doświadczenie vs. prawo, czyli po co wozić „świstek” OC

Doświadczenie vs. prawo, czyli po co wozić „świstek” OC